Cimoszko, Mieczysław

Mieczysław Cimoszko

pseud. Moskit

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-01-03
Miejsce urodzenia:Wołkowysk
Data śmierci:1997-02-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Dominik
Imię matki:Katarzyna
Nazwisko panieńskie matki:Drużyna
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Średnie wykształcenie techniczne, hydrotechnik.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej walczył w 27 Pułku Piechoty z Łucka, w ramach 5 Dywizji Piechoty.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako kierownik budowy w budownictwie wodnym.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał na terenie Inspektoratu Grodno w  Obwodzie Wołkowysk Okręgu Białystok AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-06-00 - 1944-08-15
Pełnione funkcje:

Zastępca dowódcy saperów, zastępca dowódcy Kedywu w Obwodzie

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Białystok
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Członek grupy dywersyjnej

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-08-15 - 1942-06-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

01.08.1945 r. aresztowany przez NKWD w Wołkowysku. Wywieziony do łagrów. Do Polski wrócił 13.12.1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej (1986 r.)

Krzyż Walecznych (08.1944 r.)

Krzyż Partyzancki (1976 r.)

Medal Zwycięstwa i Wolności

Brązowy Krzyż Zasługi (11.1943 r.)

Medal Wojska (czterokrotnie, 1948 r.)

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. (1985 r.),

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi, Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workutynr 50.

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/504/ (dostęp 20.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?