Bogowski, Henryk

Henryk Bogowski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-07-15
Miejsce urodzenia:Nowy Sącz
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Teresa
Nazwisko panieńskie matki:Waszkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum OO Jezuitów w Wilnie. Studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Z uwagi na wybuch wojny studiów nie ukończył.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia wyższe ekonomiczne, pracował jako ekonomista

Służba wojskowa
Przed wojną:

W trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. służył aktywnie w Ochotniczym Batalionie Harcerskim Chorągwi Wileńskiej i odbywał służbę patrolową w prochowniach i przy ochronie strategicznych mostów w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

służył aktywnie w Ochotniczym Batalionie Harcerskim Chorągwi Wileńskiej

Po wojnie:

plastyk amator, aktywny członek stowarzyszeń kulturalnych i kombatanckich (m.in. Oddziału Łódzkiego Okręgu Wileńskiego AK “Wiano”, członek Komisji Historycznej Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków).

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Oddział Łódzki Okręgu Wileńskiego AK “Wiano”, Oddział Łódzki Związku Sybiraków.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Walczył w 4 Wileńskiej Brygadzie AK.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Do czerwca 1944 r. szef kancelarii Sztabu 4 Wileńskiej Brygady AK do czerwca 1944 r.;
Do momentu aresztowania dowódca sekcji zwiadu konnego i szef łączności z siatkami konspiracyjnymi operującymi w rejonie działania 4 WB AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 2, 4 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 18.07.1944 r. w Miednikach Królewskich. Wywieziony do łagrów. Do kraju wrócił 03.08.1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (za walki pod Krawczunami i Nowosiółkami – Akcja “Ostra Brama”, 15.07.1944 r.).
Krzyż AK 1987 r.
Złoty Krzyż Zasługi 1989 r.
Medal Wojska Polskiego 1987 r.
Honorowa Odznaka Żołnierza AK Okręgu Wileńskiego “Wiano” 1984 r.
Odznaka Pamiątkowa Akcji “Burza” 1994 r.
przedstawiony 15.07.1944 r. do Krzyża Virtuti Militari V kl. (wniosek do sztabu gen. A.Krzyżanowskiego “Wilka”) do 1994 r. nieprzyznany.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

wydał swoje wspomnienia “w drugim obiegu” (nakład maszynowy) w 3 tomach (lata 1939-43 “Pożoga”, rok 1944 r. “Rozszumiały się wierzby płaczące/ Boje AK na Wileńszczyźnie” oraz “W krainie lęku i cierpienia” – Łukiszki i łagry sowiecie, Wilno w latach 1949-59. Pisarz (autor książek i publikacji o tematyce historycznej i wojskowej, w tym eseju historycznego “Wilno i Ziemia Wileńska”, “Szlakiem Piastów”, “W obliczu zagłady”, “Drogi przez piekło”)

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/143/ (dostęp 22.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?