Białous-Bielas, Wiktor

Wiktor Białous-Bielas

pseud. Kotwica

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-01-30
Miejsce urodzenia:Kwiatkowce-Sobotniki/ pow. Lida
Data śmierci:2001-06-22
Miejsce śmierci:Frombork
Miejsce pochówku:  Cmentarz Komunalny we Fromborku przy ul. Braniewskiej – sektor B5, rząd 2, grób 5.
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Wstąpił ochotniczo do Wojska Polskiego w 1935 r. do 77 Pułku Piechoty Strzelców Kowieńskich w Lidzie i został skierowany do Szkoły Podoficerów Małoletnich w Koninie. Po ukończeniu nauki w stopniu kaprala powrócił do macierzystego pułku. 20.07.1939 r. został oddelegowany na Westerplatte.

W czasie wojny:

Walczył w Wojnie Obronnej na Westerplatte.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer do specjalnych poruczeń majora Antoniego Olechnowicza “Pohoreckiego”

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Antoni Olechnowicz “Pohorecki”

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Dostał się do niemieckiej niewoli podczas Wojny Obronnej. W okresie 07.09.1939-15.08.1942 r. przebywał w Stalagu IA w Prusach Wschodnich. 03.09.1942 r. uciekł z niewoli niemieckiej

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

07.1944 r. po operacji “Ostra Brama” został internowany przez Sowietów w Miednikach. Wywieziony do łagrów na Workucie. Wrócił do Polski 11.1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po powrocie z Workuty został aresztowany przez UB w 01.1950 r. 17.07.1950 r. wyszedł z więzienia.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V kl., z dn. 05.1944 r. nadany przez gen. A. Krzyżanowskiego „Wilka”.

Krzyż Walecznych brązowy po raz pierwszy, z dn. 09.1942 r. nadany przez „Pohoreckiego” za brawurową ucieczkę.

Krzyż Walecznych brązowy po raz drugi, z dn. 11.1943 r. nadany przez gen. A. Krzyżanowskiego „Wilka”.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/962/ (dostęp 22.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?