Barcz, Eryk

Eryk Barcz

pseud. Eryk, Spad

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-08-26
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Mieczysław
Imię matki:Halina
Nazwisko panieńskie matki:Przesławska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należał do Uderzeniowych Batalionów Kadrowych w Warszawie.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał na terenach kilku Okręgów AK: Nowogródzkiego, Wileńskiego i Warszawskiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-10-00 - 1945-01-00
Pełnione funkcje:

Szef oddziału partyzanckiego Uderzeniowych Batalionów Kadrowych; dowódca samodzielnego oddziału na obszarze Puszczy Nalibockiej; dowódca plutonu w oddziale “Tura”

Oddział względnie pion organizacyjny:77 pp. AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 01.1945 r. został aresztowany przez NKWD. Otrzymał wyrok śmierci, zamieniony następnie na karę 20 lat łagrów. W 10.1955 r. opuścił łagier w Workucie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Order Walki i Męczeństwa.

Krzyż Armii Krajowej.

Krzyż Partyzancki.

Krzyż Walecznych.

Srebrny Medal Pamięci i Męczeństwa.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum ŚZŻAK we Wrocławiu;

https://armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow/entry/118/ (dostęp 22.05.2020 r.).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?