Smagacz, Ludwika

Ludwika Smagacz

pseud. Grażyna, Junona, Modesta

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Trybusiewicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1911-00-00
Miejsce urodzenia:Kniaże
Data śmierci:1983-04-30
Miejsce śmierci:Londyn
Miejsce pochówku: Cmentarz South Ealing; Londyn (Anglia)
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Jakubczyńska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Seminarium Nauczycielskie we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracowała jako instruktorka okręgowa Polskiego Białego Krzyża przy DOK VI we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracowała jako okręgowa instruktorka Polskiego Białego Krzyża przy Dowództwie Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Działała w konspiracyjnej Radzie Pomocy Żydom. Ukrywała kilkuletnią Halinę Weisman.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie niemieckiej okupacji na Kresach początkowo była zastępczynią swojego męża, który pełnił funkcję kierownika łączności konspiracyjnej Inspektoratu Lwów-miasto. Po przeniesieniu go na stanowisko komendanta rejonu została kierowniczką łączności. Na początku 01.1944 r. objęła stanowisko kierowniczki opieki nad uwięzionymi członkami Armii Krajowej i ich rodzinami. Od 17.05.1944 r. zajmowała się organizowaniem opieki nad rodzinami nieżyjących członków Armii Krajowej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka, kierowniczka komórki opieki nad uwięzionymi członkami AK

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Żołnierzem Armii Krajowej był jej mąż Marian Władysław Smagacz, “Piotr”(przybrane nazwisko Kazimierz Łowicki), także porucznik KOP.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Niektóre relacje spisane przez Ludwikę Smagacz, dotyczące pracy we lwowskiej konspiracji, są przechowywane w Studium Polski Podziemnej w Londynie.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 398;

Smagacz z d. Trybusiewicz Ludwika [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 180-181;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 10;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 36;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 96-98, 109, 117, 119, 347;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 156, 245;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 230.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po wywiezieniu jej męża do obozu w Majdanku zaczęła zajmować się organizowaniem pomocy dla więźniów obozu.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?