Broczyner-Zasławski, Karol Kazimierz

Karol Kazimierz Broczyner-Zasławski

pseud. Gwóźdź, Jastrząb, Kazimierz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Zasławski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1965-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w konspiracji lwowskiej. Na początku 1940 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta ZWZ-2 i komendanta prowincji. Służył w Komendzie Obszaru i Okręgu AK Lwów. Zapoczątkował konspirację wojskową w Siemianówce w 1941 r. Komanda Obwodu Lwowskiego Oddział I Organizacyjny.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca szefa Oddziału I sztabu Komendy Obszaru i Okręgu AK Lwów

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru i Okręgu AK Lwów
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: ZWZ-2 Organizacja Dobrowolskiego (styczeń 1940-wrzesień 1941), Komenda Obszaru ZWZ-AK (1941-1944):, Okręg AK Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 185;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 307;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 124, 156-157;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 82, 84, 158;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 23, 33;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 59, 166, 27;

Wiąk W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 230.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?