Dobrzański, Mieczysław Karol

Mieczysław Karol Dobrzański

pseud. Dolek, Koniak, Leliwa, Leon, Stefan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Józef Łącki, Józef Zaleski [Zalewski]
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-12-31
Miejsce urodzenia:Tarnów
Data śmierci:1943-10-11
Miejsce śmierci:Auschwitz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Smolik
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik dyplomowany
Data: 1934-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum w Tarnowie. Maturę uzyskał w 1915 roku w Wiedniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich i służył w 3 Pułku Piechoty. W połowie 1915 r. został przeniesiony do 6 Pułku Piechoty i awansowany do stopnia podporucznika. Od sierpnia 1917 r. służył w Polskim Korpusie Posiłkowym, gdzie pełnił funkcję dowódcy 9 kompanii 3 Pułku Piechoty II Brygady. Brał udział w bitwie pod Rarańczą.

Od czerwca 1920 r. jako oficer Wojska Polskiego, służył w Dowództwie Okręgu Generalnego Kielce, następnie w 9 Pułku Piechoty oraz w 70 Pułku Piechoty.

W latach 1927-1929 był słuchaczem Wyższej  Szkoły Wojskowej w Warszawie. Po ukończeniu kursu – we wrześniu 1929 r. został przeniesiony do dowództwa 2 Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach na stanowisko szefa sztabu. 23 października 1931 r. wyznaczono go na stanowisko dowódcy 1 Batalionu Strzelców w Chojnicach. Następnie pełnił funkcję dowódcy I Batalionu w 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. W 1934 r. został awansowany do stopnia podpułkownika dyplomowanego i mianowany szefem sztabu DOK IX Brześć nad Bugiem.

Od 1938 r. dowódca 6 Pułku Strzelców Podhalańskich.

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej dowodził 6 Pułkiem Strzelców Podhalańskich. Udało mu się uniknąć niewoli i przedostał się do Warszawy.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Na przełomie 1939 i 1940 r.  prowadził w Warszawie przedsiębiorstwo handlu nieruchomościami.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W czasie nauki w tarnowskim gimnazjum należał do Drużyn Strzeleckich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

We 09.1941 r. został mianowany szefem sztabu Komendy Obszaru Lwowskiego (Obszaru nr 3) ZWZ-AK, gdzie używał pseudonimów „Leon” i „Stefan” oraz przybranego nazwiska „Zalewski”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef sztabu Komendy Obszaru od 5.09.1941 r. do 3.12.1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W grudniu 1939 r. wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski i został szefem Wydziału II Komendy Okręgu Warszawa Miasto. W tym czasie używa pseudonimów „Koniak” i „Leliwa”. Funkcję tę pełnił również po przemianowaniu SZP na ZWZ. 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w nocy z 3 na 4 grudnia 1942 pod nazwiskiem Zalewski, początkowo uważany był za szefa Oddziału II Komendy Głównej AK. W czasie śledztwa zaproponowano mu wyjście na wolność pod warunkiem umożliwienia Gestapo dotarcie do gen. Stefana Roweckiego, propozycja ta została przez niego odrzucona. Został przewieziony na Pawiak, a w dniu 13 maja 1943 wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie oznakowany został numerem obozowym 161408.

W trakcie pobytu w obozie brał czynny udział w konspiracji obozowej. W dniu 11 października 1943 został rozstrzelany.

 

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari (1922),

Virtuti Militari 5 klasy (1922),

Order Odrodzenia Polski 5 klasy (1936),

Złoty Krzyż Zasługi (1931),

Krzyż Niepodległości (1931),

Krzyż Walecznych (czterokrotnie).

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Bielański R., „Góra-Dolina” Adolf Pilch, Warszawa 2007, s.;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 131, 145;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0202D, 202;

Kunert A.K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944, t. 1, Warszawa 1987, s.;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 220, 233, 256, 258, 308, 313, 331, 341, 308;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 56-57;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 6, 12, 18, 29;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 44, 47, 80, 81;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 448/01, s. 29;

Pilch A., Partyzanci trzech puszcz, oprac. Krajewski K., Rudnicka A., Kraków 2013, s.;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Strokosz O., W Armii Krajowej – z Zaolzia przez okupowany Lwów do III-ciej Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 26;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 10, 12;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 117;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 17, 35-36, 38, 40, 94, 100, 121-122, 128, 164-165, 167-168, 170, 192-193, 260, 315-316;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 32;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 15, 16, 27, 28, 36, 38, 244;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 230.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Z aresztowaniem Dobrzańskiego wiąże się sprawa Stanisława Vacqueret – szefa Oddziału II w Komendzie Okręgu Stanisławów, a od jesieni 1942 r. Oddziału II B Komendy Obszaru nr 3, który miał zadenuncjować Dobrzańskiego i kasjerkę Obszaru – Marię Chęcińską na Gestapo.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?