Neugebauer, Jerzy

Jerzy Neugebauer

pseud. Andrzej, Buk, Cezary, Grabowski, Milewski, Ostoja, Piekarz, Piotr, Roman, Sęk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jerzy Ostoja
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1895-06-02
Miejsce urodzenia:Wola Kambowa koło Łodzi
Data śmierci:1969-11-12
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w Gimnazjum Polskim Filologicznym w Łodzi, w którym zdał maturę w 1913 r. Ukończył studia wyższe uzyskując stopień magistra.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 08.1914 r. z Legionów Polskich oddelegowano go do służby w Polskiej Organizacji Wojskowej. Do 1915 r. organizował jej okręg w Łódzkiem. W 04.1915 r. został komendantem POW okupacji niemieckiej. Od 08.1915 do 07.1916 r. dowodził Okręgiem IV Łódź-Prowincja, po czym był adiutantem grupy okręgów “C” POW. Od 01.1917 do 08.1918 r. dowodził Okręgiem IV, od 10.1917 r. także Okręgiem IVa Łódź-Miasto POW. Organizował Okręg POW w Kaliszu i ukończył szkołę podchorążych POW. W 1918 r. był więziony przez władze okupacyjne. Od 11.1918 r. był szefem Wydziału III Komendy Naczelnej nr 1 POW w Warszawie i wziął udział w rozbrajaniu Niemców. W Wojsku Polskim najpierw służył w 36 pułku piechoty w Warszawie, przejściowo w 01-02.1919 r. w 32 pp w Ciechanowie, a po awansie na kapitana od 06.1919 r. był zastępcą szefa Oddziału II Dowództwa Okręgu Generalnego w Łodzi, a miesiąc później został referentem i szefem referatu w Oddziale II Naczelnego Dowództwa. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako dowódca 2 kompanii I batalionu 36 pp pod Głębokiem w czerwcu i nad Horyniem we 09.1920 r. Po wojnie do 11.1923 r. służył w 36 pp. na tym samym stanowisku, a później jako adiutant pułku. Po czym służył w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu nr I w Warszawie, a od 08.1925 do 11.1929 r. w 36 pp jako adiutant i instruktor Przysposobienia Wojskowego, awansując na majora.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był od 05.1930 r. starostą w Wilejce, od 12.1931 r. starostą w Baranowiczach, od 06.1935 do 09.1939 r. starostą w Sochaczewie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 02.1940 r. współpracował z konspiracyjnym pismem “Wytrwamy” we Lwowie. Od 08.1940 r. pracował w Okręgowej Delegaturze Rządu we Lwowie. W 01.1941 r. był szefem sztabu Dowództwa Związku Walki Zbrojnej na okupację sowiecką. Po czym do 03.1942 r. szefował Oddziałowi I Komendy Obszaru nr 3 ZWZ – AK, a następnie do 09.1943 r. Wydziałowi Wojskowemu Obszaru Lwowskiego. Przeniesiony ze współpracownikami do ODR we Lwowie był kierownikiem biura i zastępcą delegata, aż do odwołania do centrali w Warszawie w 04.1944 r. Po 05.1944 r. został pełniącym obowiązki Okręgowego Delegata Rządu na Polesie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3, Oddział IX
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy,

Krzyż Niepodległości,

Krzyż Walecznych.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956, t. 2, Kraków 1997;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice – Kraków 1997;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 14;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 49, 62, 87;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 82, 136, 193, 257, 388, 393, 396, 398-404;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 29, 47;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 16, 19, 23, 245, 251;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 27.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?