Klotz, Alfons Aleksander

Alfons Aleksander Klotz

pseud. Alutek, Grodzicki, Leon, Piotr, Weizer, Zosia,

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Alfons Kloc, Jan Baranowski, Leon Maks, Henryk Urbańczyk, Niewiarowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1898-08-31
Miejsce urodzenia:Żyrardowie
Data śmierci:1976-10-29
Miejsce śmierci:Australia
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Szkoły Technicznej Komunikacji w Warszawie.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 08.1915 r. służył w I Brygadzie Legionów oraz w Polskiej Organizacji Wojskowej. Następnie po odzyskaniu niepodległości służył w Wojsku Polskim. Po zakończeniu wojny polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej otrzymał przydział do delegacji polskiej na rokowania  pokojowe z EFSRR w Rydze.

 

 

 

W czasie wojny:

Będąc w sztabie grupy gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego uczestniczył 17.09.1939 r. w obronie Warszawy.

 

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 12.11.1928 do drugiej połowy 1939 r. był starostą grodzkim we Lwowie, następnie 15.04.1935 r. otrzymał nominację na radcę w MSZ, a 16.05.1935 r. uzyskał kolejną nominację  na stanowisko konsultanta i kierownika Konsulatu RP w Morawskiej Ostrawie na Zaolziu. W 10.1935 r. powrócił do centrali MSZ z powodu cofnięcia przez rząd czechosłaowacki Konsulatu RP. Będąc w centrali MSZ otrzymał nominację na starostę powiatowego w Grudziądzu, a później tę funkcję pełnił w Poznaniu od 01.1938 r.

 

 

W czasie wojny:
Po wojnie:

Uczył j. rosyjskiego w szkole armii brytyjskiej oraz w Joint Intelligence Bureau. Będąc w wieku emerytalnym wyjechał do syna do Australii.

 

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Pod koniec 09.1939 r. wstąpił do SZP. Będąc w organizacji został wysłany do Lwowa przez gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, gdzie do 03.1940 r. pełnił funkcję szefa sztabu ZWZ-2 Lwów.

 

 

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie okupacji powierzono mu Odcinek III sieci wywiadowczej, który obejmował obszar Komisariatu Rzeszy Ukraina.

 

 

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Szef sztabu ZWZ-Lwów

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:00-12-1939 - 00-03-1940
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W latach od 1944 do 02.1946 r. był w (l)WP. W początkowym okresie dowodził 6 Samodzielną Kompanią Pogotowia Chirurgicznego w 2 Armii WP, a następnie był komendantem 29 Szpitala Lekko Rannych. Po zakończeniu wojny objął stanowisko komendanta Szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

 

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W obawie przed aresztowaniem w 1944 r. przez NKWD wyjechał do Lublina, gdzie pod przybranym nazwiskiem oraz z dokumentami lekarza został zmobilizowany do (l)WP jako lekarz.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1921),

Krzyż Niepodległości (1928),

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1928),

Krzyż Walecznych- 4x

Złoty Krzyż Zasługi,

Srebrny Krzyż Zasługi,

Krzyż Armii Krajowej,

Krzyż Komandorski Orderu Korony Rumunii (1929).

Order Gwiazdy Rumunii III klasy,

Order Lwa Białego (Czechosłowacja)

Order Palm Akademickich (Francja)

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Po podróży do ZSRR wraz z Eleonorą Wandą Ptaszkówną stworzył “Raport w sprawie Polaków wysiedlonych do ZSRR”.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Boćkowski D., Masowe deportacje polskiej ludności cywilnej w głąb ZSRR w latach 1940-1941. Próba weryfikacji danych, “Mazowieckie Studia Humanistyczne” 1996, nr 2/1, s. 43;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 251;

Klotz A., Zapiski konspiratora 1939–1945, oprac. Mazur G., Kraków 2001, ​​ s. 552;

Mazur G., Węgierski J. Konspiracja lwowska 1939 – 1944. Słownik Biograficzny. Katowice 1997, s. 91 – 94;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 17, 18, 43;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 24.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?