Żuławski, Mirosław

Mirosław Żuławski

pseud. Andrzej, Felicjan, Radca

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-01-16
Miejsce urodzenia:Nisko
Data śmierci:1995-02-17
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz w Górze Kalwarii
Rodzice
Imię ojca:Sławomir
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Wiśniowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1930 r. ukończył gimnazjum w Zakopanem. Następnie ukończył studia prawnicze oraz Studium Dyplomatyczne Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1935 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1935-1939 pracował w administracji państwowej, między innymi jako sekretarz wojewody lwowskiego Alfreda Biłyka.

W czasie wojny:

Pracował jako karmiciel wszy w instytucie produkującym szczepionki przeciwtyfusowe prof. Rudolfa Weigla. Od końca 10.1944 roku pracował w dzienniku “Rzeczypospolita” w Lublinie jako korespondent wojenny.

Po wojnie:

Pracował w dzienniku “Rzeczypospolita” jako zastępca redaktora naczelnego. Pisał felietony min. do “Życia Warszawy”. Od 1945 r. był attaché kulturalnym i sekretarzem ambasady polskiej w Paryżu. Od 1949 r. pełnił funkcję radcy do spraw kulturalnych w ambasadzie w Pradze. W latach 1952-1955 (lub 1957) pracował w redakcji tygodnika “Przegląd Kulturalny”. Później był radcą do spraw kulturalnych w ambasadzie w Paryżu. Równocześnie w latach 1956-1963 był stałym delegatem PRL przy UNESCO, wicedyrektorem Departamentu Współpracy Kulturalnej MSZ (1964-1973),  ambasadorem PRL w Mali (od 1973 roku) i w Senegalu (1974-1977).

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Należał do Związku Literatów Polskich.

 

Po wojnie:

W latach 1939-1990 był członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1945-1948 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, a następnie, do 1990 r., do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został wciągnięty do konspiracji przez Władysława Grządzielskiego. Od 12.1941 roku działał w Biurze Informacji i Propagandy ZWZ-AK Obszaru Lwów. Zajmował się redagowaniem “Biuletynu Informacyjnego Ziemi Czerwieńskiej”. Od 22.04.1944 roku był szefem BIP Obszaru Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-12-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Kierownik komórki redakcyjnej BIP, Redaktor BIP; szef BIP Obszaru Lwów.

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP Komendy Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od 1.08 do 25.09.1944 r. był szefem Oddziału VI (informacji i propagandy) w organizacji “Nie”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Do Armii Krajowej należał również jego brat Zbigniew, ps. “Czarny”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Krzyża Grunwaldu

Order Odrodzenia Polski 3 i 4 klasy

Wietnamski Order Pracy 1 klasy

Francuski Order Legii Honorowej

Francuska Komandoria Narodowego Orderu Zasługi

Senegalski Order Narodowego Lwa

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem wierszy. Debiutował w latach trzydziestych na łamach miesięcznika “Sygnały”. Jest autorem niektórych wierszy zawartych w wydanych w konspiracji zbiorach poezji Wierne Płomienie (Lwów 1943) oraz Śpiew wojny (Lwów 1944). Ponadto napisał wiele książek, między innymi Ostatnia Europa, Psia gwiazda, Opowieści mojej żony, Pisane nocą.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”. Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 159;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 376;

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 18, 33, 37, 38;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 220, 258, 276, 441, 451, 471, 472, 492, 532, 538;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 12, 21, 29;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 57, 60, 85;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 16;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 288;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 18, 25, 126, 219, 250, 273;

Żuławski Mirosław (1913-1995) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 241-242.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?