Wolski, Wiktor

Wiktor Wolski

pseud. Wrzos

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-00-00
Miejsce urodzenia:Czortków
Data śmierci:1956-03-00
Miejsce śmierci:Norylsk
Miejsce pochówku: Cmentarz w Krasnojarskim Kraju w "70 kwartale" dzielnicy miasta
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1942-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Czortkowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

01.10.1936 r. ukończył kurs oficerski Związku Strzeleckiego, a już 19.03.1937 r. dostał nominacje na kompanijnego Z.S. w Tarnopolu. Potem oddelegowany do 54 pp.

W czasie wojny:

W czasie wojny obronnej w 1939 r. walczył dowodził plutonem w 54 pp. w Tarnopolu.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Nauczyciel w Czortkowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony do ZWZ razem w listopadzie 1941 r., a następnie został dowódcą kompanii w jednej z dzielnic w Tarnopolu. W marcu 1942 r. został przedstawiony płk. Studzińskiemu jako sprawdzony dowódca organizacji. W połowie marca został oddelegowany do pow. Skatał, aby tam zorganizować konspirację. Od września 1942 r., został pierwszy komendantem Obwodu Skałat. Prawdopodobnie na początku 1943 r. powrócił do Tarnopola i tam rozpoczął od maja 1943 r. organizować kursy Szkoły Podchorążych i Podoficerów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-11-00 - 1945-02-00
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu Skałat, dowódca Kedywu Obwodu, zastępca komendanta Obwodu, od 15 września 1943 r. komendant Obwodu Tarnopol.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Skałat, Komenda Obwodu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Tarnopol
Obwód AK Tarnopol, Obwód AK Skałat
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu akcji “Burza” w Tarnopolu razem z Piotrem Woźniakiem podjął się działalności antykomunistycznej. Początkowo drukował ulotki i komunikaty o wydarzeniach, które rząd radziecki chciał zatuszować np. te dotyczące wkładu Polaków podczas walk o Warszawę czy Monte Cassino. Wydawał powielane pismo konspiracyjne “Informator” razem z Woźniakiem. Zdekonspirowany we wrześniu 1944 r. został przerzucony z Tarnopola do Lwowa, gdzie kontynuował działania w ramach organizacji “NIE”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Po kpt. Żeglinie objął komendę Inspektoratu Tarnopol podczas Akcji “Burza”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

28.01.1944 r. aresztowany przez Gestapo, odbity jednak przez patrol Kedywu pod koniec 02.1944 r. Według innej relacji został aresztowany pod koniec 1943 r. lub początkiem 1944 r. Jako żołnierz AK został poddany śledztwu przez co nie został stracony przez Gestapo. Gdy front się zbliżył do Tarnopola w marcu 1944 r. udało się go uratować z więzienia, został wykupiony za biżuterię żony, tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W październiku 1944 r. został zatrzymany przez NKWD razem z pchor. Szlagorem “Rysiem” podczas przenoszenia maszyny do pisania. Szlagora zwolniono, a Wolskiego zabrano do jego domu celem zrobienia rewizji, udało mu się wtedy uciec. Ukrył się w klasztorze dominikanów, a po otrzymaniu fałszywych papierów został przewieziony do Lwowa w beczce. Ponownie aresztowany we Lwowie w lutym 1945 r., gdyż został wydany przez konfidenta Ludwika Sawickiego (byłego członka AK, prawdopodobnie już w konspiracji działał jako agent NKWD). Podczas obławy, jego dom został ostrzelany przez NKWD. Rannego “Wrzosa” dodatkowo pobito i nieprzytomnego zabrano do więzienia. 24 kwietnia 1945 podczas rozprawy przed specjalnym Sądem Wojennym we Lwowie skazano go na 25 lat więzienia. W Norylsku przebywał prawdopodobnie od 1945 r., pracował tam w kopalni Niklu 1000 m p. p. m. Podczas pobytu w łagrach utrzymywał kontakt listowny z żoną. Zmarł w Norylsku w marcu 1956 r. na zawał serca, tuż przed możliwym powrotem do kraju.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 135, 136, 139, 155, 213, 217-223, 233-235;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1264;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 70, 71, 72, 104, 248, 259, 260, 266, 268, 269, 273;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 9;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 313;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 152, 154, 266, 267, 268.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?