Żaak, Franciszek Michał

Franciszek Michał Żaak

pseud. Hiacynt, Mamka, Technikuśka, Przekładnia

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Franciszek Bakierski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-08-04
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1944-07-19
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Hawling
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył XI Państwowe Gimnazjum im. Jana i Andrzeja Śniadeckich we Lwowie i zdał maturę w 1939 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 18.07. do 13.08.1939 r. służył w XVI Batalionie Junackich Hufców Pracy w Wiźnie koło Łomży.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

pracował jako szofer-mechanik w firmie Osińskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po umorzeniu sprawy związanej z samowolnym wyjazdem do Lwowa, został 19.02.1944 r. formalnie przeniesiony do Obszaru Lwowskiego AK.

Data zaprzysiężenia:1943-07-10
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Od 12.03.1944 r. radiotelegrafista w Oddziale Radio „Opacz”, dowódca patrolu radiołączności „Tempo”

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny,Obszar Lwów
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po aklimatyzacji w Warszawie dostał w październiku 1943 r. przydział do Oddziału KG AK  jako radiotelegrafista w batalionie „Iskry”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

radiotelegrafista w batalionie „Iskry”

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Oddział V-Łączność
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Wstąpił w 03.1942 r. do Armii Andersa, gdzie został skierowany do szkoły podchorążych przy 8 Dywizji Piechoty. We 09.1942 r. przez Afrykę Południową dotarł do Wielkiej Brytanii. Zgłosił się do służby w kraju. Przeszedł szkolenie konspiracyjne ze specjalnością w łączności i został zaprzysiężony 10.07.1943 r. Zrzutu dokonano w nocy z 14 na 15.09.1943 r. w ramach operacji „Neon 7” dowodzonej przez kpt. naw. Antoniego Freyera (zrzut na placówkę „Spodek” położoną koło wsi Łucznica).

Niepolskich:

22.04.1941 r. został powołany do Armii Czerwonej. Odbywał służbę koło Charkowa. Został zwolniony z wojska po podpisaniu układu Sikorski-Majski.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

31.05.1944 r. został namierzony i aresztowany wraz z radiotelegrafistą Władysławem Ozimskim “Sępem” w trakcie pracy na radiostacji nr 36 J “pipsztoku” we Lwowie przy ul.Paulinów 30. Przebywał w więzieniu przy ul. Łąckiego we Lwowie. 19 lub 20.07.1944 r. został wywieziony na rozstrzelanie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – czterokrotnie

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Bystrzycki P., Znak Cichociemnych, Warszawa 1983, s. 243;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 375;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 421, 450;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr 1 (337), s. 35-41;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002.

Tucholski J., Cichociemni, s. 443;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 26, s. 46-55;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 176, 177;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?