Włodarkiewicz, Jan Henryk

Jan Henryk Włodarkiewicz

pseud. Damian, Darwicz, dr Jan, Jan Darwicz, Jan, Odważny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Linowski, Trąmpczyński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1900-05-28
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1942-03-19
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. Stanisława Staszica.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Podczas I wojny światowej działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 11.1918 r. wstąpił do WP. Służył w 27 pułku ułanów w Nieświeżu jako dowódca plutonu, dowódca szwadronu oraz adiutant pułku. W 1929 r. przeniesiono go do sztabu 9 Samodzielnej Brygady Kawalerii w Baranowiczach. W 1930 r. znów przeniesiony, tym razem do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, gdzie działał jako instruktor w kursie dowódców szwadronów. W 1935 r. zaczął służbę w Oddziale II Sztabu Głównego.

W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej 1939 r. działał w Ośrodku Zapasowym Kawalerii w Garwolinie i zajmował się tworzeniem rezerwowych oddziałów kawalerii. 15.09. udało mu się zorganizować szwadron kawalerii. Walczył również w szeregach Armii „Lublin”, w 41 Rezerwowej Dywizji Piechoty. Pełnił tam funkcję dowódcy nad sformowanym z rozbitków kawaleryjskim oddziałem rozpoznawczym.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działał w tajnych młodzieżowych kółkach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 11.1939 r. wraz z Witoldem Pileckim założył organizację konspiracyjną Tajna Armia Polska. Należał również do komitetów redakcyjnych pism „Znak” oraz „Biuletynu Żołnierskiego”. Znajdował się na czele pionu wojskowego Konfederacji Narodu, Konfederacji Zbrojnej, która została częścią TAP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był współtwórcą koncepcji “Wachlarza” i został mianowany jego pierwszym komendantem. We 09.1941 r. podporządkował się ZWZ. W 03.1942 r. wyjechał do Lwowa na inspekcję I Odcinka, gdzie niespodziewanie i z niewiadomych przyczyn zmarł.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:"Wachlarz" Odcinek IV
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Chlebowski C., “Wachlarz”, Warszawa 1990;

Chlebowski C., Zagłada IV Odcinka, Warszawa 1987, s. 7–25;

Chlebowski C., Saga o Bohaterach “Wachlarz” IX 1941-III 1943, Warszawa 2008, s. 11, 19-29, 32-35, 43, 55-56, 67-68, 78, 81-82, 86, 98, 120, 171, 201, 205, 208, 210, 275-276;

Malinowski K., Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna, Warszawa 1986;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 82;

Spis dowódców ZWZ-AK Jana Rychtera Muzeum AK w Krakowie.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?