Władyka, Jan Władysław

Jan Władysław Władyka

pseud. Adaś, Janina, Łopot, Zygfryd

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Korytowski, Jan Michalski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1896-08-27
Miejsce urodzenia:Stanisławów
Data śmierci:1967-11-02
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Rakowicki; Kraków
Rodzice
Imię ojca:Piotr Paweł
Imię matki:Aniela
Nazwisko panieńskie matki:Gołębiowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: major
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: pułkownik
Data: 1945-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1902 r. do 1906 r. uczęszczał do szkoły powszechnej im. św. Antoniego we Lwowie. W latach 1906-1913 uczył się w II Wyższej Szkole Realnej we Lwowie. Następnie w latach 1913-1916 studiował na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 09.1916 r. do 02.1917 r. służył w 30 pułku piechoty armii austriackiej jako jednoroczny ochotnik. 20.05.1917 r. ukończył oficerską szkołę piechoty w Jägerndorf. Jako żołnierz 30 pp walczył później na froncie włoskim, a następnie serbskim.

Od 1919 roku służył w Wojsku Polskim w następujących jednostkach: do 27.09.1919 r. stacja zborna w Krakowie, od 28.09.1919 r. 4 pułk inżynierii (dowódca plutonu w 13 Batalionie Saperów), od 28.11.1919 r. 1 pułk saperów (adiutant, dowódca plutonu i kompanii, referent mobilizacyjny w 18 Batalionie Saperów), od 16.01.1924 r. 5 pułk saperów (dowódca kompanii, batalionu, referent mobilizacyjny, dowódca 21 Górskiego Batalionu Saperów), od 1930 r., 5 Batalion Saperów (kwatermistrz i zastępca dowódcy), od 15.11.1935 r. 6 Batalion Saperów (zastępca dowódcy), od 07.01.1937 r. Szkoła Podchorążych Saperów (dowódca batalionu szkolnego). Był również wykładowcą taktyki w Wojskowej Szkole Inżynierii w Warszawie.

W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej jako dowódca 6 Batalionu Saperów w składzie 6 Dywizji Piechoty Armii “Kraków”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Krakowie jako główny księgowy w hurtowni owoców, której był również współwłaścicielem od 04.1946 r. do 10.1948 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-10-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Dowódca oddziału saperów, Komendant Kedywu Obszaru Lwów, przewodniczący Wojskowego Sądu Specjalnego przy Komendzie Obszaru (od 13.03.-15.09.1943 r.)

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział VIII Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zdobyciu Lwowa przez wojska sowieckie został zastępcą komendanta Obszaru Lwów Organizacji NIE. 19.02.1945 r. objął dowództwo nad komendą tego obszaru po ppłk. Feliksie Jansonie “Rajgrasie”. Pełnił także funkcję szefa Oddziału VIII (Kedywu) do października 1945 r. Podczas pobytu w Krakowie w II poł. lat 40-tych utrzymywał kontakty z komendantami okręgów Lwów i Tarnopol w ramach Zrzeszenia WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

We 09.1939 r. dostał się do niemieckiej niewoli. Przebywał w obozach jenieckich w Braunschweig, Woldenbergu, a także w Ostrzeszowie , skąd udało mu się uciec w lutym 1941 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

07.10.1948 r. został aresztowany przez UB. 04.02.1950 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na 15 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniach w Mokotowie i Rawiczu. W 1960 r. został uniewinniony.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari IV klasy

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy

Krzyż Walecznych (trzykrotnie)

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Srebrny Krzyż Zasługi

Legia Honorowa (Francja)

Krzyż Oficerski Orderu “Gwiazdy Rumunii” (Rumunia)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”. Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 158-159, 165;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0362D, 362, 0416D;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 60;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Władyka Jan Władysław (1896-1967), [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 221-223;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 26, s. 33;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 369;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 286;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 100-101, 110, 193, 355-356, 373, 412, 414-415;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 16, 246, 251;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?