Zawadzki, Bronisław

Bronisław Zawadzki

pseud. Jurand, Soroka, Luśnia

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wiktor Rogala, Antoni Rogala
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1900-12-03
Miejsce urodzenia:Petersburg
Data śmierci:
Miejsce śmierci:Syberia
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: rotmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data: 1942-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 9 p. uł. w Trembowli, następnie do 1939 r. był dowódcą szwadronu w 21 p. uł. w Równem.

W czasie wojny:

Podczas Wojny Obronnej pozostawiony w garnizonie 21 p. uł., który wszedł do utworzonego 13 września 1939 r.  zgrupowania kawalerii ppłk. Kazimierza Halickiego, a następnie do organizowanej w Łucku grupy gen. bryg. Piotra Skuratowicza.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

22 marca 1942 r. został skierowany przez komendę Obszaru Lwowskiego do Czortkowa, do którego przybył w połowie kwietnia 1942 r. Objął tam stanowisko komendanta Inspektoratu Czortków i był nim do 25 września 1942 r. (według innych danych do marca lub lipca 1942 r.). Od lipca lub września 1942 r. do stycznia 1943 r. pełnił funkcję szefa sztabu Inspektoratu Tarnopol. W styczniu 1943 r. został przeniesiony na stanowisko szefa sztabu Okręgu Tarnopol, pełnił tę funkcję do marca 1944 r. Płk. Studziński wyjeżdżając do Lwowa przekazał mu dowództwo nad Okręgiem w połowie marca 1944 r. Funkcję tę pełnił do czasu aresztowania przez NKWD w grudniu 1944 r.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-22 - 1944-12-00
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Czortków, szef sztabu Inspektoratu Tarnopol, komendant Okręgu Tarnopol

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Inspektoratu Czortków, Komenda Inspektoratu Tarnopol, Komenda Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol, Inspektorat AK Czortków, Inspektorat AK Tarnopol
Sztab Inspektoratu AK Czortków
Sztab Inspektoratu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po akcji “Burza” w sierpniu 1944 r. został mianowany komendantem “NIE” Okręgu Tarnopol i pozostał na tym stanowisku do grudnia 1944 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas “Burzy” postanowił przenieść siedzibę komendy Okręgu do wsi Chodaczków Wielki.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w grudniu 1944 r. przez NKWD w mieszkaniu emerytowanego wachmistrza Sokołowskiego. Został wydany przez konfidenta z szeregów AK – Ludwika Sawickiego. Po krótkim pobycie w więzieniu w Czortkowie zesłany w głąb Syberii, gdzie zmarł w nieznanych okolicznościach. Jeszcze w lipcu 1946 r. Józef Opacki informował, że Major przebywa w Polsce.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Balbus T., “Ostatni kapitanowie”. Epilog Komendy Obszaru Lwowskiego “Nie” ewakuowanej na ziemie zachodnie Polski, “Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/2, 2002, s. 159;

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 139, 142, 210;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1300;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 63, 103, 183, 254, 257;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 303;

Mazur G., Z dziejów Okręgu ZWZ-AK Tarnopol, “Kierunki” nr 10 (1587);

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 125;

Relacja Bronisława Żeglina, Elbląg 1988, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5-2, s. 8, 10;

Relacja Stanisława Czarnieckiego. Organizacja Inspektoratu AK – Czortków, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 5;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 119, 150, 216, 245, 264, 267, 268;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 257.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W relacji Winiarskiego Huberta ps. “Vis” znajduje się następujące stwierdzenie: “W łagrze w Tajszczecie 1948 r. spotkałem niejakiego Jerzego Krynickiego, który z opisu mógł być majorem Zawadzkim ps. Soroka. Krynicki dzięki doskonałej znajomości j. rosyjskiego był traktowany lepiej od pozostałych skazańców, a pobyt w danym obozie był nieco dłuższy (dochodzący do 3 lat). O dalszych Krynickiego losach nic nie wiadomo Winiarskiemu, gdyż przeniesiono go do innego obozu.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?