Śledziński, Władysław

Władysław Śledziński

pseud. Brona, Dawid, Moniuszko, Nemo, Wierch, Wojtek, 1050

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Sokołowski, Wojciech Myślenicki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-01-21
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Jakub
Imię matki:Kunegunda
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Przez dwa lata studiował prawo, przypuszczalnie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1935-1937 kierował oddziałem redakcji “Kuriera Porannego” i “Polski Zbrojnej” kolejno w Kielcach, Białymstoku, Krakowie. W 1937 roku we Lwowie był stałym współpracownikiem redakcji “Wieku Nowego” i “Ekspressu Wieczornego”. W sierpniu 1937 r. rozpoczął współpracę z dwutygodnikiem “Wola i Czyn” wydawanym przez Związek Legionistów. W sierpniu 1938 r. podjął pracę w redakcji “Dziennika Polskiego”. Rok później został kierownikiem lwowskiego oddziału Polskiej Agencji Telegraficznej.

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 roku nadal pełnił funkcję kierownika lwowskiego oddziału PAT. Jednocześnie do momentu kapitulacji Lwowa wydawał “Dziennik Polski”.

Po wojnie:

W lipcu 1946 roku rozpoczął pracę w Wydziale Planowania Biura Odbudowy Portów w Gdańsku. Pod koniec 1947 r. został naczelnikiem wydziału w Urzędzie Pełnomocnika do Rozbudowy i Zagospodarowania Portu Szczecin. W styczniu 1949 r. został zatrudniony w wydziale planowania w Zjednoczeniu Szczecińskim Państwowych Państwowych Przedsiębiorstw Budowlanych na stanowisku naczelnika. W czerwcu 1949 r. został przeniesiony na stanowisko szefa działu planowania w biurze regionalnym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. W grudniu 1950 r. został zastępcą przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. W październiku 1958 r. został przeniesiony na stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto w tym samym roku objął funkcję kierownika oddziału szczecińskiego wrocławskiego tygodnika “Odra”. W 1972 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od momentu kapitulacji Lwowa wydawał biuletyn (12 egzemplarzy) zawierający wiadomości radiowe, który kolportował wśród znajomych. W 1940 roku zaczął wydawać pismo “Ziemia Lwowska”, które ukazywało się w nakładzie około 150 egzemplarzy do końca 1942 r.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od kwietnia 1942 r. był szefem BIP Okręgu Lwów AK. Od marca 1943 r. wydawał pismo “Przegląd Polityczny i Wojskowy” w nakładzie około 2 tysięcy egzemplarzy. Przyczynił się do rozbudowy oraz rozszerzenia zakresu działalności BIP Okręgu Lwów. Codziennie drukował dla sztabu okręgu biuletyn “Tu mówi Londyn”. Oprócz tego przygotowywał okresowego sprawozdania o sytuacji politycznej i społecznej w okupowanym kraju.

W kwietniu 1944 r. został wyznaczony na szefa Wydziału II/B – kontrwywiadu Okręgu Lwów, funkcję tę pełnił do 31.07.1944 r. Do lipca 1945 roku należał do zgrupowania “Warta” na Rzeszowszczyźnie. Przez pewien czas redagował tam dwutygodnik “Biuletyn Informacyjny”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00 -
Pełnione funkcje:

Szef Biura Informacji i Propagandy Okręgu Lwów AK; szef kontrwywiadu Okręgu Lwów

Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział II/B
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu akcji “Burza” należał do organizacji “NIE”. Był szefem Oddziału I, a następnie Oddziału III Komendy Okręgu Lwów. Pod koniec marca 1945 roku przeszedł do zgrupowania “Warta”. Od 10 kwietnia 1945 roku był tam szefem wywiadu i propagandy. Od maja 1945 roku wydawał “Serwis Informacyjno-Propagandowy”, a od lipca dwutygodnik “Biuletyn Informacyjny”. Następnie rozpoczął działalność konspiracyjną w Okręgu WiN Dolny Śląsk, gdzie od 1 października 1945 do 15 maja 1946 wydawał dwutygodnik “Wolność”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie akcji “Burza” został wyznaczony na szefa Biura Historycznego 5 Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Do Armii Krajowej należała jego żona Magdalena Bugajska (przybrane nazwiska: Maria Łabędź, Magdalena Myślenicka), ps. “Gloria”, “Henryka”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi 1939;

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami 1944-07-15;

Złoty Krzyż Zasługi 1955;

Order Odrodzenia Polski 5 klasy 1965.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Jest autorem wspomnień poświęconych między innymi pracy konspiracyjnej. Ponadto opublikował również artykuły dotyczące historii lwowskiej konspiracji, m.in. Wspomnienie o Biurze Informacji i Propagandy Okręgu Lwowskiego AK, “Tygodnik Powszechny” 1988, nr 38.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem kilkuset artykułów i felietonów na tematy gospodarcze, kulturalne i historyczne. Pisał również książki poświęcone dziejom regionu szczecińskiego (między innymi: Odbudowa Ziem Odzyskanych, Poznań 1957; Szczecin 1945-1960, Szczecin 1961; Nad Odrą i Bałtykiem, Poznań 1965). Publikował pod nazwiskiem Wojciech Myślenicki.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 200-201;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 69, 99;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 134;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 18, 51, 254, 255.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Był jednym z inicjatorów odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?