Białecki, Tadeusz

Tadeusz Białecki

pseud. Scewola

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:2002-12-24
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Końskich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

pracuje w Hucie Częstochowa

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Pracę w ruchu podziemnym rozpoczął w 1939r., na jesieni, przystępując do SZP

W pierwszych dwóch latach okupacji niemieckiej Stanisław współpracuje z oddziałem VI Obwodu Koneckiego AK przy publikacji i kolportażu jednego z pierwszych w kraju biuletynu podziemnego „Sprawy Polskie”. W 1940r. zajmował się planowaniem dywersji na terenie Obwodu i wyszukaniem w terenie miejsc na zrzuty spadochronowe z Anglii. W drugiej połowie 1942r. został odebrany zrzut dla Komendy Głównej AK z udziałem por. Białeckiego.

W wyniku zdrady spalony na na terenie Obwodu Koneckiego udaje się do Warszawy.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Na początku stycznia 1943 r. przeniesiony do Okręgu Nowogródzkiego i melduje się u ppłk. „Prawdzica” Komendanta Okręgu w Lidzie. Otrzymuje przydział na stanowisko adiutanta Komendanta Obwodu w Szczuczynie. W ramach przydzielonej funkcji jest odpowiedzialny za przygotowanie listy obiektów niemieckich, które mają być opanowane przez grupę dywersyjną lub oddział partyzancki. Wielokrotnie też jeździ jako kurier z pocztą do Komendy Głównej w Warszawie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

adiutant Komendanta Obwodu w Szczuczynie, kurier

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD. Przez kilka tygodni przebywa w więzieniu w Lidzie, a następnie zostaje przewieziony do więzienia w Mińsku. Tam zostaje skazany na dziesięć lat ciężkich robót w Rosji, na dalekiej północy. Na początku zimy 1944/45 poprzez Moskwę dowieziony został wraz z innymi zesłańcami do Suchobezwodnaja, gdzie w obozie pracy trafia do katorżniczej pracy przy wyrębie lasu.

Przeżył dzięki pomocy lekarza Polaka, również zesłańca, dr Wawrzyńczyka ps. „Ligenza”, żołnierza AK Okręgu Nowogródzkiego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych.

Krzyż Partyzancki.

Krzyż Armii Krajowej.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Wiak W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 326

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?