Wilczewski, Michał

Michał Wilczewski

pseud. Uszka, Seret

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Michał Janik
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-11-04
Miejsce urodzenia:Kurzelówka
Data śmierci:1945-02-14
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku: nieznane
Rodzice
Imię ojca:Ludwik
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Wacowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data: 1936-01-01
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1943-10-19
Starszeństwo: ze starszeństwem
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył IV Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Czortkowie, gdzie uzyskał maturę z prawem do nauczania w szkołach powszechnych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej 1939 r. dowodził 2 kompanią I batalionu 54 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych na terenie Lubelszczyzny. 18 listopada 1939 r. przekroczył granicę polsko-węgierską. Do lutego 1940 r. był internowany na Węgrzech.

02 marca 1940 r. udało mu się przedostać do Francji. Tam został przydzielony do 7 Pułku Piechoty jako zastępca dowódcy kompanii. Po kapitulacji Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Służył tam jako zastępca dowódcy 7 kompanii 3 batalionu 1 Brygady Strzelców. W Anglii został przeszkolony w dywersji. W nocy z 18 na 19 listopada 1943 r. został zrzucony do Polski w ramach operacji krypt. „Oxygen 8” pod dowództwem kapitana Antoniego Freyera. Zrzutu dokonano na placówkę „Obrus”, okolice wsi Nieborów. 1 grudnia 1940 r. został przydzielony do Kedywu Obszaru Lwowskiego AK.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Nauczyciel w szkołach powiatu borszczowskiego, rolnik.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Organizował komórki Kedywu na obszarze podległych mu inspektoratów, uczestniczył w 15 akcjach kolejowych, odebrał 4 zrzuty lotnicze z zaopatrzeniem. Pod koniec 06.1944 r. dowodził rajdem oddziału 36 partyzantów przez tereny całkowicie opanowane przez UPA w celu zademonstrowania obecności polskich sił niepodległościowych na tym terenie. Marsz miał długość około 140 km. W Korczunku koło Stryja organizował oddział dywersyjno-dyspozycyjny. Wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez Niemców pod Bitkowem, jednak udało mu się z niej wydostać, zabijając przy tym jednego z niemieckich dowódców.

Data zaprzysiężenia:1943-03-04
Czasookres:1943-12-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Szef dywersji w Kedywie Okręgu Stanisławów AK. Od czerwca 1944 r. pełnił funkcję dowódcy Oddziału Specjalnego Dywersyjno-Dyspozycyjnego przy 40 Pułku Piechoty AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, 40 pp AK; 11 KDP AK
Okręg:Okręg Stanisławów
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Komenda Okręgu AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Lwowa nie zaprzestał działalności konspiracyjnej – utrzymywał kontakty z dowództwem AK i NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 7 Pułku Piechoty, będąc tam zastępcą dowódcy kompanii. W Wielkiej Brytanii był zastępcą dowódcy 7 kompanii 3 batalionu 1 Brygady Strzelców.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

14 lutego 1945 r. w mieszkaniu referentki WSK Janiny Tarnawskiej “Eleonory” we Lwowie przy ul. Jabłonowskich 4 popełnił samobójstwo rozgryzając kapsułkę z cyjankali podczas próby zaaresztowania go przez NKWD.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych (czterokrotnie)

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0310;

Pempel S., W sprawie lwowskiej burzy, “Lwów i Kresy”, nr 4 (57), październik 1988, s. 30;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Stański J., Z podkarpackich oddziałów Armii Krajowej na Kołymę, Kraków 2004, s.25;

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 433;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 137, 146;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 47.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?