Widajewicz, Mieczysław Zenon

Mieczysław Zenon Widajewicz

pseud. Antoni, Czerma, Prosektor, Sęp, Woyna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Andruszowski, Antoni Czerniak, Józef Podolak
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1903-05-13
Miejsce urodzenia:Pawłasiów
Data śmierci:2004-04-15
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Kamila
Nazwisko panieńskie matki:Swoboda
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1936-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1922 r. uzyskał maturę w gimnazjum w Jarosławiu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W wojnie obronnej 1939 r. dowodził 2 baterią w 23 Dywizji Piechoty. 07.10.1939 r. przedostał się do Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

We Lwowie podjął pracę jako robotnik w firmie naftowej “Małopolska”. Następnie pracował jako kierowca i kierownik warsztatu stolarskiego.

Po wojnie:

Pracował w bazie PKS Warszawa-Ochota. Od 06.1946 r. zatrudniony jako kierowca domu wczasowego “Wiktoria” należącego do Ministerstwa Informacji i Propagandy. Następnie kierownik techniczny ekspozytury PKS w Karpaczu i później w Warszawie. W okresie 1962-1968 był starszym inspektorem technicznym w Ministerstwie Budownictwa. Później przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Dzielnicy Północ Inspektoratu Rejonowego Lwów-Miasto do 11.1940 r. Pełniący obowiązki Komendanta Okręgu Tarnopol od 11.-13.12.1941 r. Szef sztabu Komendy Okręgu Tarnopol od 13.12.1941 r. do 05.1942 r. Szef Oddziału I (Organizacyjnego) Komendy Okręgu Tarnopol od do 02.1942 r. Komendant Inspektoratu Rejonowego Stanisławów od 07.-12.11.1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Stanisławów, Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Do 02.1945 r. utrzymywał kontakty ze lwowską komendą organizacji NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Niepodległości

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 303;

Mazur G., Z dziejów Okręgu ZWZ-AK Tarnopol, [w:] “Kierunki”, 1987, nr 10;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 50, 80;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 26;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 16, 256, 263.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?