Widajewicz, Mieczysław Zenon

Mieczysław Zenon Widajewicz

pseud. Antoni, Czerma, Prosektor, Sęp, Wapno, Woyna

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stanisław Andruszowski, Antoni Czerniak, Józef Podolak
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1903-05-13
Miejsce urodzenia:Pawłosiów
Data śmierci:2004-04-15
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Kamila
Nazwisko panieńskie matki:Swoboda
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1936-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1922 r. uzyskał maturę w gimnazjum w Jarosławiu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Jako uczeń gimnazjalny zgłosił się w listopadzie 1918 r. do organizowanej w Jarosławiu Gwardii Narodowej i brał udział w walkach z Ukraińcami. Potem służył w 5 Pułku Artylerii Ciężkiej, w której w 1920 r. uczestniczył w wojnie z bolszewikami. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do wojska. Skończył kurs Szkoły Podchorążych i Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, następnie został przydzielony do 27 p.a.p. (późniejszy p.a.l.) we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie służył w stopniu porucznika. Był kilkukrotnie wysyłany do pułków lotniczych na kursy i staże obserwatorów lotniczych. Od 1932 r. był dowódcą plutonu, potem baterii w Szkole Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie w 1936 r. awansował do stopnia kapitana.

W czasie wojny:

W wojnie obronnej 1939 r. dowodził 2 baterią w 23 Dywizji Piechoty, a następnie w 95 Dywizji Artylerii Ciężkiej aż do 20 września 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

We Lwowie podjął pracę jako robotnik w firmie naftowej “Małopolska”. Następnie pracował jako kierowca i kierownik warsztatu stolarskiego.

Po wojnie:

Pracował w bazie PKS Warszawa-Ochota. Od 06.1946 r. zatrudniony jako kierowca domu wczasowego “Wiktoria” należącego do Ministerstwa Informacji i Propagandy. Następnie kierownik techniczny ekspozytury PKS w Karpaczu i później w Warszawie. W okresie 1962-1968 był starszym inspektorem technicznym w Ministerstwie Budownictwa. Później przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Lwowa przybył 7 października 1939 r. i tam zaczął działać w konspiracji wojskowej, ale kontakt się z nią szybko urwał. Przy pomocy Stefana Pempla, skontaktował się z szefem sztabu Komendy Obszaru ppłk. Dobrzańskim, a ten wyznaczył go na stanowisko komendanta Dzielnicy Północnej w Inspektoracie Lwów-miasto. Wkrótce jednak jako zagrożonego we Lwowie wysłano go do Tarnopola, gdzie otrzymał pracę jako kierowca. Po przybyciu do Tarnopola płk. Franciszka Studzińskiego mianowanego na komendanta Okręgu miał mu przekazać zawiązki Okręgu i objąć stanowisko szefa sztabu, jednak zaczął pełnić funkcję szefa Wydziału I organizacyjnego. W marcu 1942 r. powrócił do Lwowa, gdyż doszło do nieporozumień między nim a Studziński. Następnie został skierowany do Okręgu Stanisławów.

Data zaprzysiężenia:1939-10-07
Czasookres:1939-10-07 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Komendant Dzielnicy Północ Inspektoratu Rejonowego Lwów-Miasto do 11.1940 r. Pełniący obowiązki Komendanta Okręgu Tarnopol od 11-13.12.1941 r. Szef sztabu Komendy Okręgu Tarnopol od 13.12.1941 r. do 05.1942 r. Szef Oddziału I (Organizacyjnego) Komendy Okręgu Tarnopol od 02.1942 r. Komendant Inspektoratu Rejonowego Stanisławów od 07.-12.11.1942 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Stanisławów, Okręg Lwów
Przydział: Okręg SZP-ZWZ Tarnopol (1939-1941), Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Sztab Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942)
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przydział: Okręg AK Stanisławów
Inspektorat AK Stanisławów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Do 02.1945 r. utrzymywał kontakty ze lwowską komendą organizacji NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Niepodległości

Srebrny Krzyż Zasługi

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. VI, sygn. 1320/6/1F, s. 1232;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 60;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 24;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 303;

Mazur G., Z dziejów Okręgu ZWZ-AK Tarnopol, [w:] “Kierunki”, 1987, nr 10;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 50, 80;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 26;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 116 – 119;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 16, 256, 263.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?