Tworzyański, Bojomir

Bojomir Tworzyański

pseud. Ostoja

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-07-17
Miejsce urodzenia:Stąporków
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Końskich. Po ukończeniu 6 klas przeniesiony do Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po rozformowaniu 5 KDP podjął studia inżynierskie w Uniwersytecie w Portsmouth gdzie w 1953 r. uzyskał dyplom inżyniera.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Wstąpił do Zawodowej Szkoły Oficerów Artylerii w Toruniu.

W czasie wojny:

Kampanię obronną 1939 r. przebył w 7 pułku artylerii polowej w Częstochowie

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wyemigrowaniu do Kanady prowadził własne biuro projektowe.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 12.1942 r. otrzymał przydział do Okręgu Nowogródzkiego AK. Rozpoczął tam swoje działania na początku 1943 r. Od 01.06.1943 r. Został komendantem Obwodu Szczuczyn, pełnił tę funkcję do 01.1944 r. Na skutek zagrożenia aresztowaniem został przeniesiony do Lidy. Był dowódcą 1 kompanii w VII batalionie 77 pp AK, a po śmierci porucznika Piwnika został dowódcą batalionu, na czele którego brał udział w akcji wileńskiej w Zgrupowaniu  Zachód Okręgu Nowogródek.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca batalionu, dowódca kompanii.

Oddział względnie pion organizacyjny:VII/77 pp AK 1 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Od połowy 11.1939 r. związany z grupą wydającą w Końskich, konspiracyjny biuletyn. Z biegiem czasu kierownictwo nad grupą przejął jego brat Tomir Tworzyański „Borsuk”. Grupa nawiązała kontakt z Janem Stoińskim tworzącym struktury Okręgu Bojowego Kielce. Na koniec 1940 r. struktury zostały podporządkowane Służbie Zwycięstwu Polsce. Grupa utworzyła trzon referatu VI Komendy Obwodu Końskie – Biuro Informacji i Propagandy, którego szefem został „Borsuk”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział wraz ze swoim batalionem w Operacji „Ostra Brama”. Zagrożony rozbrojeniem odszedł na zachód.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

2 Korpus PSZ W. Andersa we Włoszech, skierowany do 5 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w 5 Kresowej Dywizji Piechoty PSZ.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – dwukrotnie
Krzyż Armii Krajowej
Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Tworzyański B., Tak jak pamiętam: AK – Ziemia Konecka i Nowogródzka 1939-1945, Łódź 1995.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.40.11;

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia”, “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 120-123;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta” Organ Polskich Sił Zbrojnych Ziemi Lidzkiej – Czasopismo Ziemi Lidzkiej 1943-1945, Warszawa 2015, s. 27;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 28-30;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1 9042;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 299.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?