Turowicz, Stanisław

Stanisław Turowicz

pseud. Chłodnica, Jan, Piotr, Roch

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-01-16
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:1974-02-23
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku: Cmentarz Salwatorski; Kraków
Rodzice
Imię ojca:Mieczysław
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Romowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1942-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1920-1928 uczęszczał do VIII gimnazjum im. A. Witkowskiego w Krakowie, gdzie zdał egzamin maturalny. Był absolwentem i asystentem na Politechnice Lwowskiej.

W czasie wojny:

W latach 1928-1938 studiował na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej. Uzyskał tam stopień inżyniera hydrotechnika.

Po wojnie:

W 1964 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 10.1933 r. do 30.06.1934 r. kształcił się w Szkole Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu przydzielonego do dowództwa Armii “Karpaty”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W roku akademickim 1931-1932 pracował jako asystent na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej.

W czasie wojny:

Po ucieczce z sowieckiej niewoli i powrocie do Lwowa podjął pracę w Instytucie Politechnicznym. Po zdobyciu Lwowa przez Niemców został zatrudniony w Głównym Urzędzie Technicznym.

Po wojnie:

Po opuszczeniu sowieckiego obozu został odesłany do Lwowa, gdzie pracował jako tragarz w przedsiębiorstwie “Promchim”. Do Polski wyjechał w 1950 r. Początkowo pracował przy budowie Huty im. Lenina w Krakowie. Następnie kierował Zakładem Badań i Doświadczeń Krakowskiego Zjednoczenia Budownictwa. Od 1970 roku pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Zakładzie Ceramiki Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych. Wykładał również na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Wrocławskiej oraz Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierii.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Członek grupy lwowskiej redagującej pismo “Semper Fidelis”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od lutego 1940 roku. Od 02.1941 r. działał w ZWZ-2, jako szef łączności operacyjnej zorganizował siedem wyspecjalizowanych plutonów łączności. Był kierownikiem komórki produkującej radioaparaty nadawczo-odbiorcze.

 

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-02-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Komendant rejonu III Dzielnicy Południowej Inspektoratu Lwów-miasto do 05.1942 r., kierownik działu V/k (łączności konspiracyjnej) w sztabie Inspektoratu Lwów-miasto do przełomu 03/04.1944 r., pełniący obowiązki szefa łączności operacyjnej (V/O) w Komendzie Okręgu Lwów, szefem był od 01.06.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W trakcie akcji “Burza” zorganizował łączność radiową dowództwa 5 Dywizji Piechoty Armii Krajowej ze zgrupowaniami “Północ”, “Wschód” i “San”, a także łączność radiową oraz telefoniczną z dzielnicami.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego pierwsza żona Anna Woszczyńska (1907-1949) “Hanka” była łączniczką szefa Wydziału V/O Komendy Okręgu Lwów. Do AK należała również jego druga żona Joanna Stachowicz (zm. w 1980 r.) “Halunia”, “Kozica”, “Lila”, “Lilka”. Brat Jan (1907-1977) był kapralem podchorążym w Okręgu Kraków AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W czasie kampanii wrześniowej trafił do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozach jenieckich w Żydatyczach i Krasnem, skąd udało mu się zbiec w 10.1939 r. 31.07.1944 r. został aresztowany przez kontrwywiad radziecki w czasie odprawy oficerów AK w sztabie radzieckim. Był więziony we Lwowie i w Charkowie. Następnie kolejno przebywał w obozach w Riazaniu-Diagilewie, Czerepowcu oraz Griazowcu koło Wołogdy.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (z dn. 11.11.1943 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem ponad 30 prac naukowych.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 211;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 99, 113, 124;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 120;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 177, 255, 258.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?