Stablewski, Stefan

Stefan Stablewski

pseud. Baltazar, Góral, Tatar

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Marian Orliński, Marian Orłowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-00-00 [1909-00-00]
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1949-00-00 [1950-00-00]
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: starszy ułan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wojnie przypuszczalnie pracował w Wydziale Komunikacji Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Szef Wydziału II/A sztabu Komendy Okręgu Lwów; szef połączonego wydziału II Komendy Okręgu Lwów (od 01.1943 r. do 03.1944 r.)

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-00 - 1944-03-000
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Lisiewicz P., Bezimienni: z dziejów wywiadu Armii Krajowej, Warszawa 1987;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 97;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Stablewski Stefan (1906-1909) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 187;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 26, s. 33;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 40, 51, 253;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?