Kiersnowski, Ryszard

Ryszard Kiersnowski

pseud. Puhacz, Rojst

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Andrzej Porojść
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-00-00
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2006-07-07
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Tadeusz
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Rymsza
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do prywatnej szkoły powszechnej “Nasza Szkoła”, po jej ukończeniu do Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta w Wilnie.

W czasie wojny:

Uczestniczył w strajku uczniowskim jako uczeń 3 klasy gimnazjum, naukę kontynuował na tajnych kompletach, a następnie w Technikum na ul. Holendemia. Zdał tajną maturę.

Po wojnie:

W oparciu o fałszywe dokumenty przyjechał do Krakowa, gdzie w latach 1945-48 studiował historię na UJ, zdobywając w 1951 r. tytuł doktora, w 1954 r. stopień docenta, w 1961 r. profesora nadzwyczajnego, w 1973 r. profesora zwyczajnego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Zawodowo i naukowo pracował w licznych instytucjach naukowych. Specjalizował się w numizmatyce. Był członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i za jego granicami.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był harcerzem Błękitnej Jedynki Żeglarskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony przez Stanisława Truszkowskiego “Sztremera”. Po ukończeniu kursu młodszych dowódców został dowódcą 2. drużyny w II komp. V bat. 77. pp AK. Uczestniczył w szeregu akcji bojowych w Gojcieniszkach, Ogrodnikach, Ejszyszkach, Podweryszkach.

Po rozbrojeniu oddziału uniknął rozbrojenia i internowania i służył dalej w 2 komp., a następnie w oddziale “Turonków” dowodzonym przez Mieczysława Nawrockiego “Wrzos”.

Data zaprzysiężenia:1943-06-04
Czasookres:1943-06-04-1945-04-00
Pełnione funkcje:

Dowódca drużyny

Oddział względnie pion organizacyjny:77 pp AK, 2 komp., 2 druż.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Dowodził samodzielnym oddziałem partyzanckim do 1945-04-24.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestnik operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

Krzyż Armii Krajowej;

Odmówił przyjęcia Krzyża Walecznych i Krzyża Partyzanckiego w okresie PRL.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor wspomnień Tam i wtedy- w Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy 1939-1945 opracowanych w 1995 r.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem 363 publikacji naukowych głównie z zakresu numizmatyki średniowiecznej m.in Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960, Pradzieje grosza, Warszawa 1975, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944, Bydgoszcz 2010, s. 262;

Kiersnowski Ryszard [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, red. Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 206.
Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 71, 150, 151, 180, 182;

“Orzeł Biały”, 2019, nr 5 (329), s. 17;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t.1, Bydgoszcz 1995, s. 106;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 6 (74), s. 19, 2007, nr 2(101) s. 106.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?