Karwowski, Tadeusz

Tadeusz Karwowski

pseud. Rawicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1914-10-27
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1987-02-14
Miejsce śmierci:Chorzów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Justyna
Nazwisko panieńskie matki:Skawińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Studiuje na Wydziale Prawa USB w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:

Na Uniwersytecie Warszawskim kończy przerwane studia prawnicze

Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu

W czasie wojny:

Bierze udział w kampanii wrześniowej w szeregach 101 Puku Kawalerii

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po repatriacji pracuje i mieszka w Białymstoku a później w Chyliczkach k Warszawy

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się działalność konspiracyjną w ramach patrolu specjalnego wykonującego wyroki Sądu Specjalnego KO AK

Od jesieni 1943 r. zostaje dowódca plutonu w I Bat 77 p.p. AK

Na początku 1944 r.  zostaje dowódca Placówki w Werenowie

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:77 pp. AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1950 r. został aresztowany przez UB. Zwolniony został w 1951 r. W związku z nakazem ponownego aresztowania ukrywał się do 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Karwowski Tadeusz [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 200;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 255-256.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?