Rybicki, Aleksander

Aleksander Rybicki

pseud. Dziurdziewicz, Jacek, Korczak, Korsak, Sienkiewicz, Spytek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-09-27
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1983-10-14
Miejsce śmierci:Sanok
Miejsce pochówku: Stary Cmentarz przy ul. Rymanowskiej w Sanoku
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Blaim
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1917 r. rozpoczął naukę w gimnazjum w Przemyślu. W 1927 r. uzyskał maturę w Równem. Następnie jako wolny słuchacz studiował polonistykę na UW. Od 1930 r. studiował medycynę na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Uczęszczał tam również na wykłady z etnografii i historii sztuki.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach Przemyskiego Batalionu Ochotniczego.

W czasie wojny:

4.09.1939 r. został włączony do samodzielnej grupy dywersyjnej, która wykonywała zadania na obszarze działania Armii “Karpaty”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W 1918 r. rozpoczął pracę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W 1934 r. był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Ziemi Sanockiej. Został pierwszym kustoszem nowo powstałej instytucji.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie z ZSRR pracował jako kustosz działu etnograficznego Muzeum Ziemi Sanockiej. Był założycielem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Od 07.1958 r. pełnił funkcję dyrektora tego muzeum.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Podczas nauki w przemyskim gimnazjum działał w harcerstwie do 05.1919 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Komórka kurierska o kryptonimie “Latarnia” (Oddział V/k Komendy Obszaru), którą kierował, podlegała bezpośrednio Wydziałowi Łączności Zagranicznej Komendy Głównej Armii Krajowej. Aleksander Rybicki zajmował się utrzymywaniem kontaktów z wywiadem rumuńskim w celu zbadania możliwości podjęcia ewentualnej współpracy przeciwko Niemcom.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:od 1942-03-00
Pełnione funkcje:

Kierownik komórki kurierskiej o kryptonimie “Latarnia”

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V/K Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jego żona Kazimiera z domu Słuszkiewicz (ur. 1908 r.) była żołnierzem ZWZ-AK. 30.10.1942 r. zginęła w obozie w Oświęcimiu.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 10.1946 r. został aresztowany i wywieziony do Odessy. Skazano go na 25 lat łagrów. Karę odbywał między innymi w Workucie, Charkowie, Wołogdzie, Gorkim, Kirowie, Swierdłowsku, Czelabińsku. Pracował jako górnik. We 09.1955 r. powrócił do Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – dwukrotnie
Order Krzyża Wojennego Virtuti Militari V klasy
Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem szeregu artykułów opublikowanych w “Biuletynie Informacyjnym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Daszkiewicz A., Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego 19391944, Warszawa 1975, s. 38, 46, 47, 256;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0411D, 0412D;

Rybicki Aleksander, (19041983) [w:] Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 19391944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 162;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?