Sidorowicz, Edward

Edward Sidorowicz

pseud. Burak, Klon, Ostróg, Sum, Ster, Wirski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Edward Sienkiewicz
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-03-18
Miejsce urodzenia:Petersburg
Data śmierci:1968-07-00 [1970-00-00]
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz przy ul. Bujwida we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:Ignacy
Imię matki:Wincentyna
Nazwisko panieńskie matki:Sienkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1939-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W latach 1921-1922 uczył się w szkole powszechnej w Wilnie. Następnie od 1922 r. do 1927 r. kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Wilnie, gdzie otrzymał maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1927-1930 kształcił się w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej-Komorowie. Po jej ukończeniu służył w 79 Pułku Piechoty w Słonimiu jako dowódca plutonu ciężkich karabinów maszynowych (ckm). Następnie pełnił podobną funkcję w 3 Batalionie Strzelców w Rembertowie. Od 12.1934 r. dowodził kompanią w 48 Pułku Piechoty w Stanisławowie.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej w szeregach 48 Pułku Piechoty jako dowódca 3 kompanii ckm.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Po przybyciu do PRL pracował w PKS we Wrocławiu, między innymi jako referent zaopatrzenia, dyspozytor, kontroler dochodów i kierownik działu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od połowy 1942 r. do 04.1943 r. był Komendantem Inspektoratu Wschodniego Okręgu AK.  Następnie od około 07.1943 r. do 31.07.1944 r. był Komendantem Dzielnicy Śródmieście Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1943-04-00
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Wschodniego Okręgu Lwów AK; komendant Dzielnicy Śródmieście Lwowa

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Dowódca Dzielnicy Śródmieście Zgrupowania “Miasto” podokręgu Lwów w akcji “Burza” we Lwowie

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany podstępem przez kontrwywiad radziecki w czasie “odprawy” 31.07.1944 r. Osadzony w więzieniu we Lwowie i obozach w Riazaniu, Griazowcu oraz Charkowie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi, z 1937 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0563;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 112, 118;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Sidorowicz Edward (1907-1968) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 175-176;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 135;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 61, 76;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 52, 228, 262.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?