Runiewicz, Józefa Stanisława

Józefa Stanisława Runiewicz

pseud. Kalina

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Józefa Kowalska
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1906-07-27
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1969-01-24
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Była uczennicą Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Lenkiewiczowej w Tarnopolu. Maturę zdała 09.06.1925 r. Absolwentka Wydziału Humanistycznego UJK we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Nauczycielka w szkole powszechnej w Glinnej-Nawari pod Lwowem, a następnie uczyła w gimnazjum w Tarnopolu.

W czasie wojny:

W czasie okupacji radzieckiej uczyła w szkole podstawowej w Toustem w powiecie Skałat, a po wkroczeniu Niemców schroniła się w Tarnopolu.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Była członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Harcerstwa w Tarnopolu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Była szefową Oddziału VI b – kolportażu Komendy Okręgu Tarnopol do 03.1942 r. Następnie została szefem Oddziału V łączności konspiracyjnej Komendy Okręgu Tarnopol w okresie 1942 – 03.1943 r. Od marca 1943 r. pełniła funkcję szefowej WSK Okręgu Tarnopol aż do kwietnia 1944 r. Brała udział w Szkole Podchorążych Rezerwy dla kobiet z WSK, kończąc go w 1943 r. i uzyskując stopień kaprala podchorążego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-03-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Szefowa Oddziału VI b, szefowa Oddziału V a Komendy Okręgu Tarnopol, szefowa WSK Okręgu Tarnopol

Oddział względnie pion organizacyjny:WSK
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po wojnie działała w organizacji “NIE” i “WiN” na Górnym Śląsku. Razem z Edwardem Szlagorem i Barbarą Baziakówną wznowiła działalność wydawniczą “Polaka Kresowego”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Udała się z Olgą Żeglin, Stefanią Babirecką oraz Kawalerskim “Turem” do Chodaczowa, gdzie formowały się kwatery sztabu Okręgu Tarnopol. W połowie drogi w Zabojkach zostali zatrzymani przez Armię Czerwoną.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Jan Kazimierz Runiewicz “Morawski” – brat, żołnierz AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Zmuszona do ucieczki przed aresztowaniem przez NKWD, przeszła na Ziemie Zachodnie, gdzie żyła pod nazwiskiem Józefa Kowalska aż do śmierci w 1969 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Złapana i sądzona w Katowicach.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (lipiec 1944 r.)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. V, sygn. 1320/6/1E, s. 936;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 75, 86, 87;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 22;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0106;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0917;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 306;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 122, 123, 129, 135, 264, 287.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?