Schmidt, Marian

Marian Schmidt

pseud. Andrzej, Arak, Brat, January, Pająk, Ruch, Ster [Star], Szczęsny, Wróbel

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wojciech Nowicki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-10-10 [1909-09-24]
Miejsce urodzenia:Kielce
Data śmierci:1957-00-00
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Lewandowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum im. Mikołaja Reja w Kielcach. Absolwent Wojskowej Szkoły Inżynierii.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Łączności.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Krakowie jako kierownik buchalterii w Spółdzielni Pracy “Technik”.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 01/02.1942 r. do końca 06.1942 r. był szefem Oddziału V/B (łączności operacyjnej) Komendy Obszaru Lwów. Następnie do 1.04.1944 r. był szefem Oddziału V/B Komendy Okręgu Lwów. Później powrócił do działalności w Komendzie Obszaru Lwów, gdzie pracował jako radiooperator. 1 lipca 1944 został dowódcą oddziału radiowego Komendy Obszaru Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef oddziałów łączności operacyjnej; radiooperator; dowódca oddziału radiowego Komendy Obszaru

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział V/O Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zakończeniu akcji “Burza” działał dalej w konspiracji w organizacji “NIE”

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0225;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0326, 0397;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 47, 49, 69;

Schmidt Marian (1909-1957) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 173-174;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 16, 27, 176, 177, 180, 249, 250, 255.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?