Pstrokoński, Stanisław

Stanisław Pstrokoński

pseud. Ciosański, Łoziński, Spytek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stefan Lubicz, Stefan Łoziński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-03-02
Miejsce urodzenia:Dębina
Data śmierci:1952-07-01
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: St. Mary's Cemetery, Kensal Green, plot XK, grave 1260; Londyn (Anglia)
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Emisariusz ZWZ do Lwowa, legitymizujący się pełnomocnictwem generałów Sikorskiego i Sosnkowskiego, na pomocnika komendanta okupacji sowieckiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po wyjściu z więzienia w 1941 r. powołany do Armii Polskiej w ZSRR jako kwatermistrz.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

21.06.1940 r. aresztowany przez NKWD. Pod pozorem ucieczki zwolniony jako współpracownik NKWD, o czym zameldował swoim przełożonym, ostrzegając innych oficerów ZWZ i alarmując, że NKWD rozpracowało całą lwowską konspirację, a komendant Obszaru ZWZ Nr 3 we Lwowie Emil Macieliński “Rey” pracuje dla NKWD. Niedługo potem ponownie aresztowany. Z więzienia radzieckiego zwolniony w 07.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0065, 0065-D;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 8;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 30, 31, 32;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 11-13, 15-17, 20, 30-32;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 13.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Sąd Koleżeński ZŻAK 23 lipca 1959 roku uznał go za niewinnego zdrady.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?