Pstrokoński, Stanisław

Stanisław Pstrokoński

pseud. Ciosański, Łoziński, Spytek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Stefan Lubicz, Stefan Łoziński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-03-02
Miejsce urodzenia:Dębina
Data śmierci:1952-07-01
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: St. Mary's Cemetery, Kensal Green, plot XK, grave 1260; Londyn (Anglia)
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Emisariusz ZWZ do Lwowa, legitymizujący się pełnomocnictwem generałów Sikorskiego i Sosnkowskiego, na pomocnika komendanta okupacji sowieckiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po wyjściu z więzienia w 1941 r. powołany do Armii Polskiej w ZSRR jako kwatermistrz.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

21.06.1940 r. aresztowany przez NKWD. Pod pozorem ucieczki zwolniony jako współpracownik NKWD, o czym zameldował swoim przełożonym, ostrzegając innych oficerów ZWZ i alarmując, że NKWD rozpracowało całą lwowską konspirację, a komendant Obszaru ZWZ Nr 3 we Lwowie Emil Macieliński “Rey” pracuje dla NKWD. Niedługo potem ponownie aresztowany. Z więzienia radzieckiego zwolniony w 07.1941 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 0065, 0065-D;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 8;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 30, 31, 32;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 11-13, 15-17, 20, 30-32.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Sąd Koleżeński ZŻAK 23 lipca 1959 roku uznał go za niewinnego zdrady.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?