Dmochowski, Jan

Jan Dmochowski

pseud. Zaremba

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-08-01
Miejsce urodzenia:Zręby k. Ostrowa Mazowieckiego
Data śmierci:1979-11-27
Miejsce śmierci:Pieszyce lub Bardo Śląskie
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Piotr
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Zaremba
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1925 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie i na Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W 1931 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1946 r. przybył na Dolny Śląsk, objął stanowisko prefekta szkół średnich w Nowej Soli. W 1947 r. został przeniesiony do Wrocławia na proboszcza Parafii p.w. Ducha Świętego. Uczył religii w Technikum Budowlanym i Technikum Kolejowym. W 1959 r. został odwołany ze stanowiska proboszcza i ustanowiony kapelanem Sióstr Jadwiżanek.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

Prowadził komplety tajnego nauczania.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Współpracował z Komendą Okręgu i Delegaturą Rządu. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania i było punktem kontaktowym komendanta “Wilka” i oficerów sztabu. Ponadto, prowadził dział legalizacji oraz współpracował przy dostarczaniu broni dla oddziałów leśnych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Kapelan Garnizonu AK miasta Wilna.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dmochowski Jan, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 93;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 20;

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach 1941-1944, Warszawa 2008, s.166;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1997, nr 3 (41), s.;

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?