Grzędzielski, Władysław

Władysław Grzędzielski

pseud. Andrzej, Błażej, Bożyk, Eden, Eustachy, Eustachy Głowacki, Iden

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-06-05
Miejsce urodzenia:Grzymałów
Data śmierci:1950-06-05 [1949-00-00]
Miejsce śmierci:Bajm koło Kemerowa na Syberii
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Władysław Leon
Imię matki:Maria Ludwika
Nazwisko panieńskie matki:Wolff
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Przemyślu, a następnie w latach 1919-1922 w III Gimnazjum im. Stefana Batorego we Lwowie. W latach 1922-1927 studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1920 roku zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Następnie został zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie. Od 04.1935 roku do kwietnia 1939 roku był wicestarostą w Turce nad Stryjem. Później znów pracował w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie.

W czasie wojny:

W latach 1940-1941  pracował we Lwowie jako robotnik fizyczny.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od października 1939 roku działał w Obywatelskiej Straży Bezpieczeństwa.

Od końca 04.1944 roku był dyrektorem biura Okręgowej Delegatury Rządu i kierownikiem wydziału spraw wewnętrznych. Od początku 08.1944 roku pełnił funkcję Okręgowego Delegata Rządu.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Początkowo pracował w kontrwywiadzie przy Komendzie Obszaru nr 3. Od 25.04.1942 do 22.04.1944 r. był szefem Biura Informacji i Propagandy Obszaru Lwów AK. Przeniesiony do Okręgowej Delegatury Rządu na stanowisko naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-03-00 -
Pełnione funkcje:

Szef Oddziału VI BIP Komendy Obszaru

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP Komendy Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Do Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej należały jego siostry – Maria Grzędzielska, ps. “Florian”, “Monika” (ur. 1906), a także Janina (1902-1985). Żołnierzem ZWZ Okręgu Białystok był brat Władysława Grzędzielskiego – Juliusz.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

13.08.1944 roku został aresztowany przez NKWD. Następnie skazano go na 20 lat katorgi. Zmarł 5.06.1950 roku w łagrze w Bajm koło Kemerowa na Syberii.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0225;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 228;

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 18, 19, 37;

Mazur G., Raz jeszcze o Obszarze Lwowskim ZWZ-AK;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 275, 276, 440, 512, 522,523, 559;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 72-74;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 10, 12, 28, 29;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 57, 85;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 16;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 28;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 26, 250.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?