Bystram, Kazimierz

Kazimierz Bystram

pseud. Żmija

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-04-13
Miejsce urodzenia:Ryga
Data śmierci:1979-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Karolina
Nazwisko panieńskie matki:Bogdanowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Początkowo uczęszczał do szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, a następnie do gimnazjum w Ostrowie pod Wieluniem w województwie poznańskim. W 1928 r. otrzymał świadectwo dojrzałości.

Studiował w latach 1928-1933 r. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii – Instytut Agronomiczny. Uzyskał dyplom inżyniera rolnego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Praktykę rolniczą odbywał na Litwie w majątku Antonów w latach 1934 – 1935, po czym administrował tym majątkiem do 1938 r.

W czasie wojny:

Księgowy.

Po wojnie:

Od 27.06.1945 r. do 15.12.1945 r. z ramienia Wydziały Przemysłowego w Chełmnie pracował jako kierownik administracyjny gorzelni rolniczych.

Następnie w Bydgoszczy objął stanowisko referenta w Wydziale Funduszu Ziemi Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego.

Ostatnie stanowisko pracy w Biurze Projektów Organizacji Gospodarstw Rolniczych jako starszy projektant w Toruniu.

 

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Podobwód Kurkle, Obwód Wiłkomierz, Podokręg Kowno.

Organizowanie sieci konspiracyjnej oraz ewentualnych odwodów na wypadek akcji zbrojnej.  Kolportaż prasy podziemnej, gromadzenie broni, obserwacja wrogich środowisk.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-01-00 - 1945-01-19
Pełnione funkcje:

Komendant podobwodu Kurkle

Oddział względnie pion organizacyjny:Inspektorat "E"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Niedopuszczany do kierowniczych stanowisk, szykany ze strony komuny. Kilkakrotnie aresztowany, ale nie postawiono zarzutów przez wzgląd na brak dowodów.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Medal Wojska (trzykrotnie), nr leg. 48453, z dn. 15.08.1948

Krzyż Armii Krajowej, z dn. 27.07.1990 r.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Bystram Kazimierz Karol [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, red. Henryk Dubowik, Leszek Jan Malinowski, Bydgoszcz 2008, s. 61.

Archiwum Fundacji im. Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?