Nałęcz-Przetocki, Jacek Marian Antoni

Jacek Marian Antoni Nałęcz-Przetocki

pseud. Karol, Oset

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Edward Lipiński
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-02-20
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1944-05-25
Miejsce śmierci:Rychcice
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dostał przydział do Kedywu Okręgu AK Lwów jako dowódca ośrodka dywersyjnego “Karol” w Drohobyczu. Prowadził szkolenia drużyn dywersyjnych w Drohobyczu, Samborze i Borysławiu. Kierował akcjami dywersyjnymi: na niemieckie transporty kolejowe pod Rajłową i Wolą Jakubową w 12.1943 roku i na linii Drohobycz-Sambor 19.03.1944 roku, akcjami rozbrojeniowymi. Poległ w akcji na wartownię stacji kolejowej Rychcice pod Drohobyczem.

Data zaprzysiężenia:1942-11-29
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca ośrodka dywersyjnego “Karol”

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Kedyw
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 10.1939 roku wstąpił do WP we Francji gdzie odbył kurs w Szkole Podchorążych. W Wielkiej Brytanii był przydzielony do 16 dywizjonu artylerii motorowej. Skok wykonał w nocy z 17 na 18.02.1943 roku.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 100;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1984, s. 393;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 226, 275.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?