Brudkowski, Adam

Adam Brudkowski

pseud. Andrzej, Czeladnik, Irena, Mars, Olaf, Uchwyt

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Andrzej Kwiatkowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-06-18
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1986-05-27
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Wrocław-Klecin
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1939-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Różanie nad Narwią. W 1931 r. kontynuował naukę wstępując do Szkoły Podchorążych Inżynierii i Saperów w Warszawie. Następnie po ukończeniu szkoły w 1934 r. otrzymał przydział do I Batalionu saperów w Modlinie, w którym służył do 1939 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył studia zaoczne na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej, otrzymując stopień mgr. inż. budownictwa lądowego.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1939 r. był uczestnikiem kampanii wrześniowej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował na budowach we Wrocławiu, a później jako projektant i główny specjalista we Wrocławskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Będąc w Janowie Lubelskim współpracował z organizacją “Muszkieterów”. Po zakończeniu Akcji “Burza” był w organizacji NIE, a od listopada 1944 r.  został szefem Oddziału II Komendy Okręgu Lwów NIE.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji był od 1939 r. Będąc w konspiracji pełnił funkcję II szefa saperów w Wydziale VIII Okręgu Lwów oraz był szefem Kedywu Okręgu. Był uczestnikiem wielu akcji dywersyjnych. W 1944 r. pełniąc funkcję komendanta Kedywu Okręgu Lwowskiego, brał udział ze swymi oddziałem w walkach z 19 pp. AK Okręgu Lwów w Dzielnicy Południowej. Za jego sprawą KG AK sprowadziła 7 cichociemnych do Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef Wydziału VIII saperów i Kedywu sztabu Komendy Okręgu.

Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział VIII, Komenda Okręgu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działał w organizacji NIE.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W trakcie akcji “Burza” dowodził Pierwszym Zgrupowaniem odwodu dowódcy 5 DP AK w rejonie Politechniki Lwowskiej. Po zakończeniu “Burzy” objął ponownie zajmowane wcześniej stanowisko ale w organizacji NIE.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Żona Bronisława z d. Sokulska, ps. “Klementyna”, “Klimcia” była w Oddziale Vk łączności Komendy Obszaru nr.3, jako instruktor szyfrów w AK oraz w organizacji NIE.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

30.04.1945 r. został aresztowany przez NKWD we Lwowie i osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego. Skazany został przez Wojenny Trybunał Wojskowy na 15 lat katorgi. Przewieziony został we wrześniu 1945 r. do obozu przejściowego przy ul. Pełtewnej we Lwowie. W styczniu 1946 r. przewieziony został do więzienia w Drohobyczu. Następnie we wrześniu 1946 r. przebywał w Tomsku, pracując przy zakładach drzewnych, a później Czeremoszce, gdzie pracował w nasycalni podkładów kolejowych. W 1951 r. przewieziony został do katorżańskiego obozu w Dżezkazganie, gdzie przebywał do grudnia 1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V klasy,
Krzyż Walecznych -2 krotnie odznaczony

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 466, 467, 1831;

Mazur G., Węgierski J.,  Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny. Kraków 1997, s. 36-37;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 288, 394, 541, 564, 574;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 71, 100, 112, 117;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 16, 24;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 17, s. 34;

Węgierski J., Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993, s. 30-31, 49;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 76, 357, 370-372, 374, 381-384, 413;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 46, 256.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?