Sabatowski, Antoni Jan

Antoni Jan Sabatowski

pseud. Antoni

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1880-04-30
Miejsce urodzenia:Brzeżany
Data śmierci:1967-05-28
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku: Cmentarz Centralny w Gliwicach
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Ludwika
Nazwisko panieńskie matki:Gołębska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1919-06-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w gimnazjum w Brzeżanach, a następnie, w latach 1891-1898, w gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie, gdzie zdał maturę. W latach 1898-1904 studiował medycynę we Lwowie, uzyskując doktorat z zakresu chorób wewnętrznych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Wziął udział w obronie Lwowa w czasie wojny polsko-ukraińskiej (1918-1919), najpierw jako członek szefostwa sanitarnego w sztabie gen. Wacława Iwaszkiewicza, potem jako zastępca komendanta szpitala wojskowego Lwów-Politechnika, wreszcie jako zastępca szefa sanitarnego we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W latach 1904-1905 odbył praktykę kliniczną w Wiedniu. Od 1906 r. do 1914 r. pracował w klinice internistycznej Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1909-1914 prowadził również praktykę lekarską w uzdrowisku w Morszynie. Po demobilizacji w 1921 r. pracował jako asystent w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1924-1939, po obronie habilitacji (1923 r.), pracował na stanowisku docenta w Katedrze Medycyny Wewnętrznej UJK. W latach 1926-1939 był zatrudniony również w Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie. Od 1926 r. do 1935 r. był dyrektorem tej instytucji.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. był dyrektorem szpitala wojennego we Lwowie. Od jesieni 1939 r. do lata 1941 r. wykładał w Instytucie Medycznym we Lwowie. Był również konsultantem zarządu uzdrowisk. Ponadto w latach 1942-1944 wykładał wodolecznictwo i propedeutykę chorób wewnętrznych na wyższych kursach medycznych we Lwowie. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lwowa przez pewien czas wykładał jeszcze w lwowskim Instytucie Medycznym.

Po wojnie:

W 05.1945 r. objął stanowisko docenta na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał balneologię i lecznictwo uzdrowiskowe. W Krakowie założył Państwowy Instytut Balneologiczny, który w 1946 r. został przekształcony w Instytut Reumatologiczny. Od 1946 r. był profesorem tytularnym UJ. Od 1950 r. wykładał w Akademii Medycznej w Krakowie (po wyłączeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i przekształceniu go w osobną uczelnię). Oprócz tego w latach 1950-1960 był kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Reumatologicznej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W latach 1936-1939 pełnił funkcję prezesa Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego. Od 1923 r. był stałym członkiem Państwowej Rady do spraw Uzdrowisk. Należał do Lwowskiego Towarzystwa do Walki z Gruźlicą, Związku Lekarzy Kas Chorych, a także Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W latach 1954-1956 był pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Balneologicznego. Należał do polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do 26.05.1944 r. pełnił funkcję szefa sanitarnego Komendy Okręgu Lwów. Następnie do 31.07.1944 r. był szefem sanitarnym Komendy Obszaru Lwów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 -
Pełnione funkcje:

Szef sanitarny Komendy Okręgu Lwów, szef sanitarny Komendy Obszaru Lwów

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

1.08.1914 r. zmobilizowano go do armii austriackiej, gdzie pełnił służbę jako lekarz wojskowy szpitali zakaźnych. W 07.1918 r. objął funkcję dowódcy pociągu sanitarnego na froncie włoskim.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Odrodzenia Polski 5 klasy (1954 r.) i 3 klasy (1958 r.)

Złoty Krzyż Zasługi (1938 r.)

Order “Gwiazdy Rumunii” 4 klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem prac poświęconych balneologii i przyrodolecznictwu.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 321;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 99;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Sabatowski Antoni Jan (1880-1967) [w:] Mazur Grzegorz, Węgierski Jerzy, Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 166-167;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 33;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 248, 255.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?