Pohoski, Henryk

Henryk Pohoski

pseud. Adolf, Siwek, Stawisz, Walery

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Jan Jodełko, Henryk Lach, Józef Modzelewski, Kazimierz Stasiun, Antoni Wróbel
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-01-22
Miejsce urodzenia:Kair [Beni Suef]
Data śmierci:1987-04-27
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Powązkowski; Warszawa
Rodzice
Imię ojca:Bogdan
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Karolińska [Karlińska]
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapitan
Data: 1939-03-19
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podpułkownik
Data: 1942-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkole średnią Lycée Charlemagne w Paryżu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie. W okresie 1937-1939 jako słuchacz uczęszczał do warszawskiej Wyższej Szkoły Wojennej

 

W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej 1939 r. jako oficer operacyjny i członek sztabu 1 Dywizji Piechoty Legionów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1945 pracował współdzieleni Handlowej “Źródło” w Przemyślu. W roku następnym pracownik w Biurze Odbudowy Portów – Gdańsk i w Ministerstwie Żeglugi w Warszawie. Pełnił fukcję Attache Handlowego w Egipcie. W latach 1952-1954 był kierownikiem administracyjnym cukrowni w Pelplinie, następnie w Związku Spółdzielni Przemysłu Ludowego. Po 1956 r. pracował w CHZ Centromor.

 

 

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Angażował się w prace “Biuletynu Ziemi Czerwieńskiej” dostarczając artykuły o położeniu wojsk. W dniu 25.04.1943 r. dowodził akcją odbicia z więzienia Lecha Sadowskiego.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-08-00 - 1944-07-31
Pełnione funkcje:

Od 09.1941 r. do 31.07.1944 r. pełnił funkcję szefa Oddziału Wywiadowczego Sztabu Komendy Obszaru Lwów AK oraz przewodniczącego Wojskowego Sądu Specjalnego. Tuż przed końcem swojej służby w AK we Lwowie pełnił również funkcję szefa sztabu Komendy Obszaru.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Zanim przybył do Lwowa był kierownikiem Biura Studiów Oddziału II sztabu ZWZ na miasto st. Warszawa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w Żytomierzu 03.08.1944 r., więziony w nieludzkich warunkach w Kijowie, Charkowie i Lwowie. Udało mu się uciec i pod fałszywym nazwiskiem dotarł do Przemyśla.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari V Klasy

Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Pohoski H., Wspomnienia z pracy konspiracyjnej w Sztabie Obszaru Południowo-Wschodniego Armii Krajowej  [w zbiorach IH PAN, sygn. A 442/48]. Relacja ta w skróconej wersji została opublikowana w odcinkach na łamach “Dziennika Polskiego” w 1988 r.

Jego raport na temat przebiegu “Burzy” we Lwowie oraz z uwięzienia przez NKWD i ucieczki został opublikowany w paryskich “Zeszytach Historycznych” (1991, z. 95, s. 184-194).

Inny raport znajduje się także w: Represje NKWD wobec żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944-1945, t. 2, wyb. i oprac. F. Gryciuk, P. Matusiak, Siedlce 1995, s. 110-118.

 

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 144, 145, 191;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 63, 219;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 309, 0310;

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. przyb. 446/01, s. 6, 7, 10, 12, 15, 16, 19;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939 – 1944. Słownik Biograficzny. Katowice 1997 s. 151;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. przyb. 446/01, s. 2, 3, 6, 20, 24, 31, 32;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 46, 49, 62, 63, 83, 92;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 448/01, s. 18, 35, 39;

Pohoski H., Wspomnienia z pracy konspiracyjnej w Sztabie Obszaru Południowo-Wschodniego Armii Krajowej – IH PAN sygn. A 442/4;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 11, 33;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 292-293, 296-298, 304-305, 350;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 17, 31, 35, 38, 44-45, 50-53, 100, 109, 121-122, 124, 126-127, 130-132, 134-138, 140-141, 144, 148, 159-161, 163, 170-171, 173, 178, 187-188, 193, 318, 334, 412, 414;

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 32;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 15, 28, 42, 99, 232, 238, 239, 240, 278;

Wiąk W. J., Struktura Armii Krajowej, Warszawa 2003, s. 231.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?