Galiński, Adam Józef

Adam Józef Galiński

pseud. Adam

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1894-12-07
Miejsce urodzenia:Dunajewo
Data śmierci:1979-00-00
Miejsce śmierci:USA
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Litwińska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Wydział Prawa w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W  latach 1914-1918 walczył w 3 Pułku Piechoty Legionów.

Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Był dwukrotnie ranny.

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działacz Związku Strzeleckiego i Związku Legionistów.

W czasie wojny:

Członek Konwentu Stronnictw Politycznych.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W latach 1942-43 był kierownikiem Walki Cywilnej przy Okręgowej Delegaturze Rządu w Wilnie i Kierownikiem Wydziału Pracy i Opieki Społecznej ODR.

Od września 1944 r. do 1945 r. był zastępcą Okręgowego Delegata Rządu i do chwili aresztowania przez NKWD ostatnim Delegatem Rządu.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany wiosna 1944  r. i osadzony w obozie pracy w Prowieniszkach. Wyszedł na wolność po wkroczeniu wojsk sowieckich.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Skazany na 15 lat katorgi. Łagier 9/10 Workuta.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1914, Bydgoszcz 2010, s. 258;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.03;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 72-73;

Spis polaków, którzy spędzili lata po II wojnie światowej, na zasadzie sowieckich trybunałów wojennych w łagrach Workuty, nr 94, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Muzeum Okręgu Wileńskiego AK “Wiano” w Łodzi.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Po uwolnieniu z łagru wyjechał do USA.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?