Halicki, Roman

Roman Halicki

pseud. Karol, Klin

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Roman Pachoła [Pachołek], Halicki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-01-11
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Sprowadzony z Warszawy, został dowódcą grupy likwidacyjnej Kedywu. Wykonawca wyroku na agentach gestapo,  J. Eggersie i na W0lfie z dyrekcji Lasów. We Lwowie uczęszczał na kurs Szkoły Podchorążych. Podczas pobytu w areszcie zdradził akcję szkolenia podoficerów Okręgu Lwów, w związku z czym aresztowano wielu żołnierzy konspiracji lwowskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca grupy likwidacyjnej kontrwywiadu.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Ukończył w Warszawie konspiracyjną Szkołę Podoficerów

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany 4 października 1943 r. przez Gestapo. Oprócz tego, że głośno chwalił się o swoim uczestnictwie w konspiracji, przyczyniła się do tego Maria Jaroszewska (prawdziwe nazwisko prawdopodobnie Friedman), w której Halicki się zakochał. Kobieta okazała się agentką Niemców i doprowadziła do jego aresztowania. Po aresztowaniu wydał porucznika Dzierżka, sekretarkę majora Pohoskiego i podał adres zamieszkania szefa sztabu. Jego zeznania przyczyniły się także do aresztowania około 30 członków AK – oficerów sztabu oraz ludzi z grupy likwidacyjnej i kolegów z kursu Szkoły Podchorążych m.in. Stanisława Pempla. Wraz z Gestapo prowadził selekcję kto ma wyjechać do obozu śmierci, ratując przy tym swoich kolegów. Został powieszony na balkonie przez Gestapo w publicznej egzekucji we Lwowie 15 stycznia 1944 roku.

 

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 31;

Pempel S., Wspomnienia z aresztowania grupy członków sztabu Obszaru Południowo-Wschodniego AK we Lwowie 4/5. X. 1943 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 444/01 s. 9, 13, 18;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 92, 93;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2016, nr 25, s. 4-5;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 45, 48, 151, 173-176, 178;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 48, 50;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?