Habela, Jerzy

Jerzy Habela

pseud. Konrad, Pursiczan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-00-00
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1996-04-04
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

Studiował na konspiracyjnej Politechnice Lwowskiej.

Po wojnie:

W 1955 r. ukończył studia muzyczne z wyróżnieniem na wydziale Teorii Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Krakowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym. Był zastępcą redaktora naczelnego i kierownikiem dwóch redakcji – pedagogicznej i encyklopedycznej. Inicjator i współtwórca Encyklopedii Muzycznej. Wykładowca na uczelniach muzycznych Krakowa, Katowic i Warszawy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został kierownikiem poczty łączności wewnętrznej “sieci wtórnej” po aresztowaniu Andrzeja Machalskiego w kwietniu 1944 roku.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:"Sieć wtórna" Obszaru Lwowskiego
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w akcji “Burza” we Lwowie.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w pierwszych dniach sierpnia 1944 r. w założonym przez kontrwywiad radziecki “kotle” w komendzie AK we Lwowie. Więziony we Lwowie i Riazaniu oraz Charkowie, gdzie współredagował pismo “Semper Fidelis”. Do kraju wrócił po 1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Cracovia Leopolis”, nr 02, Kraków 1997, s. 28;

Polaczek J., Zarys wspomnień z działalności w Ruchu Oporu grudzień 1975 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 448/01, s. 22, 38;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-4917 (stara sygnatura).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?