Studziński, Franciszek

Franciszek Studziński

pseud. Kotlina, Radwan, Rawicz, Skawa, Skiba

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Radwan Andrzej
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1893-10-10
Miejsce urodzenia:Kotlice
Data śmierci:1964-05-23
Miejsce śmierci:Bytom
Miejsce pochówku: Cmentarz Mater Dolorosa; Bytom
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Pietrzykowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podpułkownik
Data: 1933-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: pułkownik piechoty
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył gimnazjum w Krakowie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 06.08.1914 r. do 07.06.1917 r. służył w 3 kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Piechoty Legionów, po czym do 01.11.1918 był POW Komendantem najpierw obwodu, a potem okręgu Pińczów – Olkusz. Następnie do 01.10.1924 r. służył w 25 pp, najpierw na froncie bolszewickim, gdzie brał m.in. udział w w operacji zajęcia Kijowa, zaś po zakończeniu działań wojennych dowodził w nim II batalionem 25 pp.

03.10.1924 r. przeniesiony do KOP na dowódcę 6 Batalionu “Iwieniec”.

Kwatermistrz 10 pp w Łowiczu, dowodził 2 batalionem strzelców, kwatermistrz 1 PSP. (1924-1933)

Zastępca dowódcy 27 pp w Częstochowie – do 07.1936 r.

Zastępca dowódcy 12 pp w Wadowicach – do 06.1938 r.

Komendant PKU i garnizonu Sosnowiec – do wybuchu II wojny światowej.

W czasie wojny:

We wrzesniu 1939 r. był w Grupie Operacyjnej gen. Dembińskiego (według innych źródeł w ośrodku zapasowym 6 DP), po czym 22.09.1939 r.(według innych danych 04.10.1939 r.) przedostał się na Węgry, gdzie pracował w placówce przerzutu oficerów przy konsulacie polskim.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako pełnomocnik rządowy ds. podatku gruntowego na powiat Lubliniec

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 9.12.1941 r. pełnił obowiązki komendanta Okręgu Tarnopol ZWZ-AK. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren województwa tarnopolskiego wydał  7.03.1944 r. rozkaz rozpoczęcia akcji „Burza” na podległych mu terenach będących jeszcze pod okupacją niemiecką.  10.06.1944 r. wydał rozkaz operacyjny dla oddziałów okręgu tarnopolskiego na okres „Burzy”. Przewidywał on utworzenie zgrupowania oddziałów partyzanckich 51 pp. i 52 pp. Armii Krajowej. Miały one stanowić część odtwarzającej się w ramach planów powstańczych 12 DP AK. Następnie udał się do Lwowa, gdzie od 30.06.1944 r. był zastępcą dowódcy Obszaru Lwowskiego gen. Władysława Filipkowskiego.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Okręgu Tarnopol od 13.12.1941 r. do 30.06.1944 r., zastępca komendanta Obszaru Lwowskiego w okresie od 30 czerwca do 30 lipca 1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Okręgu Tarnopol
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Komenda Okręgu AK Tarnopol
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Po reorganizacji Obszaru – Komendant Podokręgu Tarnopol, na terenie którego nadal działały w “Burzy” zgrupowania 12 Dywizji Piechoty AK

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W składzie delegacji Komendy Obszaru udał się do Żytomierza, gdzie został aresztowany  2/3.08.1944 r., a potem internowany. Przebywał kolejno w więzieniu w Kijowie, a potem w obozach internowanych w Charkowie, Riazaniu i Wołogdzie. Do Polski wrócił 4.11.1947 r. przez Białą Podlaską.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Mimo, że przeprowadzona w 10.1952 r. prowokacja Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa (propozycja przystąpienia do WiN) nie udała się, został aresztowany w 12.1952 r. i skazany na 5 lat więzienia, skąd wyszedł prawdopodobnie w 1956 r. Po wyjściu z więzienia żył w skrajnie trudnych warunkach.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1921)

Krzyż Niepodległości (1932)

Złoty Krzyż Zasługi (1928)

Krzyż Walecznych – czterokrotnie

Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921

Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

W lipcu 1944 r. został przedstawiony do Odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami “za wybitne wyniki osiągnięte w zorganizowaniu i dowodzeniu Okręgiem”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Edward Kisielewski ps. I „Kowalski”, II „Pancerz”. Wspomnienia o Armii Krajowej Obwodu Złoczów, woj. Tarnopol, styczeń 1976, maszynopis w zbiorach Archiwum Tarnopolskiego, Armia Krajowa Okręg Tarnopol sygn. 5-2, s. 3;

Jan Cisek, wspomnienia z działalności Armii Krajowej na terenie powiatu Brzeżany województwo tarnopolskie, (bdmw), maszynopis w zbiorach Archiwum Tarnopolskiego, Armia Krajowa Okręg Tarnopol sygn. 5-2, s. 7, 35;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944. Słownik biograficzny, Katowice 1988, s. 193;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 303, 310, 311;

Niżankowski „Żuraw” M., Z działalności AK na terenie powiatu zborowskiego, okr. Tarnopol, prowadzonej w latach 1941-1944, Opole 1975, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5-2, s. 1;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 15;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 50, 106, 113;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, s. 26;

Strzelecki Wiesław – Stulgiński Ferdynand, [w:] Mazur G., Studziński F. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 45, Warszawa–Kraków 2007, s. 145–146;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 237, 241, 298;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 38, 50, 175, 339, 412;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 16, 191, 192, 240, 244, 256.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?