Minkiewicz, Lucjan Jan

Lucjan Jan Minkiewicz

pseud. Wiktor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-12-13
Miejsce urodzenia:Szunia w Rosji
Data śmierci:1951-02-08
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Wojskowy na Powązkach na terenie kwatery "Ł"
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Stanisława
Nazwisko panieńskie matki:Lisowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, gdzie w 1937 zdał maturę. Następnie studiował inżynierię lądową na Politechnice Warszawskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako ochotnik w 20 Pułku Piechoty wchodzącym w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej “Polesie”, z którym walczył m.in. pod Kobryniem. Po upadku kampanii powrócił do Wilna.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od marca 1940 r. pracował jako robotnik w Dyrdyszkach.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Został członkiem Związku Walki Zbrojnej. Po ataku III Rzeszy na ZSRR znalazł się w oddziale partyzanckim AK Adama Boryczki ps. “Tońko”, późniejszej 6 Wileńskiej Brygadzie AK. Od stycznia do lipca 1944 r. był dowódcą drużyny w 2 plutonie 1 kompanii 6 Brygady. Otrzymał awans do stopnia podporucznika. Był członkiem sekcji likwidacyjnej Zygmunta Błażejewicza „Zygmunt” działającej w Obwodzie AKO Bielsk Podlaski. Został mianowany dowódcą 5 drużyny 2 plutonu 1 kompanii, tzw. „szturmowej”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 1 komp. 2 plut. 5 druż.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Od kwietnia 1945 roku był zastępcą dowódcy 1 szwadronu 5 Brygady Wileńskiej, odtwarzanej na Białostocczyźnie. Od lutego do października 1946 roku był dowódcą 6 Brygady Wileńskiej działającej na Podlasiu.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Aresztowany 1.07.1948 r. przez UB. 2 listopada 1950 r. w procesie grupowym Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na ośmiokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – pośmiertnie.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cierpiński J. (oprac.), W Wielkich Zacharyszkach i w Wilnie. Zapiski, notatki, wspomnienia, Bydgoszcz 2005, s. 299;

Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956. Słownik Biograficzny. t. 1, Kraków-Warszawa-Wrocław  2002, s. 60;

Krajewski K., Łabuszewski T., “Łupaszka”, “Młot”, “Huzar”. Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952), Warszawa 2002;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 10 (334), s.27.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W trakcie wykonywanych prac archeologicznych przez zespół IPN na kwaterze “Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach, zostały odkryte szczątki Lucjana Minkiewicza.

 

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?