Burzyński, Antoni

Antoni Burzyński

pseud. Kmicic, Nurmo

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Nurmo
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-06-11
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1943-08-26
Miejsce śmierci:Zanarocze-Hatowicze
Miejsce pochówku: Nieznane
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1934 r. rozpoczął studia w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Europy Wschodniej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych.

W czasie wojny:

Pod koniec wojny obronnej 1939 r. przekroczył granicę litewską. Został internowany, lecz uciekł z obozu do Wilna.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1939 r. włączył się do konspiracyjnej SZP-ZWZ.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W konspiracji od 1939 r. W marcu 1943 r. stanął na czele pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie. Przeprowadził szereg akcji bojowych w celu wyposażenia oddziału, który finalnie liczył ok. 300 osób.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 - 1943-08-26
Pełnione funkcje:

Dowódca Oddziału Partyzanckiego “Kmicic”

Oddział względnie pion organizacyjny:OP "Kmicica"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

26 sierpnia 1943 r. na Zanaroczu Antoni Burzyński razem ze sztabem został zaproszony na konferencję do Fiodora Markowa, tamtejszego dowódcy partyzantki sowieckiej. Wówczas polskie bazy partyzanckie zostały podstępnie osaczone przez Sowietów. Zażądano złożenia broni. Doszło do walki, “Kmicic” został aresztowany, a następnie rozstrzelany, kiedy razem z innymi oficerami odmówił współpracy z Markowem. W czasie napadu Brygady Markowa zginęło około 60 żołnierzy AK, a około 100 dostało się do niewoli.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 16, 52;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.32.02;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/0618.28;

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015;

Oddział Partyzantów Polskich “Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, (oprac.) Bednarczuk L., “Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2004 nr 22, s. 43-101;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 76, 83;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski L., Bydgoszcz 1995, s. 101-102;

Szewieliński W., U Kmicica i Łupaszki. Wspomnienia “Zawiszy” z oddziału “Kmicica” i 5 Wieleńskiej Brygady AK legendarnego Zygmunta Szendzielarza “Łupaszki”, Warszawa-Kraków 2015, s. 228;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 80, 83;

“Wileńskie Rozmaitości”, 1999, nr 5 (55), s. 64.

 

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?