Świkla, Leopold

Leopold Świkla

pseud. Adam, Baliński, Biłynowicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-08-07
Miejsce urodzenia:Psków
Data śmierci:1983-01-21
Miejsce śmierci:Bobowisko k. Międzyrzecza
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Weronika
Nazwisko panieńskie matki:Łobanowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Ukończył filologię rosyjską na UJ.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Kształcił się w Korpusie Kadetów w Chełmie i w Podchorążówce w Ostrowi Mazowieckiej w 1937 r. Po szkoleniu odbył służbę w 5 pp w Wilnie jako ppor.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej w szeregach 5 pp Legionów. Walczył pod Pułtuskiem, Wyszkowem i Seroczynem. Uniknął niewoli i powrócił do Wilna.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w technikum Rolniczym w Bobowisku k. Międzyrzecza Wielkopolskiego.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działalność konspiracyjną rozpoczął w 1939 r. w Wilnie. Został oficerem do zadań specjalnych i szkolił grupy dywersyjne. Po dekonspiracji w maju 1942 r. otrzymał od Komendanta Okręgu Wileńskiego rozkaz wyjazdu. Objął funkcję Komendanta Inspektoratu w Łucku, kierował akcją dozbrajania samoobron.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Inspektoratu Łuck

Oddział względnie pion organizacyjny: Inspektorat Łuck
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg AK Wołyń (1942-1944)
Inspektorat Rejonowy AK Łuck „Łuna”, „Osnowa”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Po zdekonspirowaniu  w 1942 r. otrzymał rozkaz wyjazdu z Wileńszczyzny. W Warszawie w dyspozycji Szefa III Oddziału Sztabu Głównego AK. Następnie skierowany na Wołyń.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

29.03.1944 roku, podczas koncentracji w ramach “Burzy” został aresztowany przez NKWD. 11.10.1944 Trybunał Wojenny skazał go na karę śmierci. Po 45 dniach pobytu w celi śmierci został przeniesiony do celi Ukrów, którzy pobili go łamiąc kilka żeber. Karę śmierci zamieniono na 10[12] lat łagrów i wywieziono go na Kołymę. Do Polski wrócił w grudniu 1955 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

AAN, ŚZŻAK Okręg Wołyń (Warszawa), 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej Indeks nazwisk, sygn. 6, s. 27;

“Biuletyn Informacyjny 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej”, r. 1, 1984, nr 1, s.;

Cybulski A., Wspomnienia konspiracyjnego starosty z Wołynia, Warszawa 2009, s. 13, 124, 126, 139;

Doliński K., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej: wykazy żołnierzy poszczególnych pododdziałów, (oprac.) Goś E., Lublin 2016, s. 111;

Dudek T., Przebraże 1943, Warszawa 2019, s. 85, 99 100, 112,117, 120, 160-162, 183;

Fijałka M., 27 Wołyńska Dywizja Piechoty, Warszawa 1987, s.;

Filar W., “Burza” na Wołyniu, Warszawa 2010, s. 101, 123;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 119;

Turowski J., Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Warszawa 1990, s.;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2007, nr 3 (102), s. 119;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 275.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?