Jaźwiński, Kazimierz

Kazimierz Jaźwiński

pseud. Blaks, Laks

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1891-01-18
Miejsce urodzenia:Równe
Data śmierci:1941-06-10
Miejsce śmierci:Równe
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Henryk
Imię matki:Elżbieta
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył siedem klas Równieńskiej Szkoły Realnej i Szkołę Rolniczą.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1911-1912 służył w 127 Pułku Piechoty carskiej armii, a następnie w 1914-1915 w batalionie rezerwowym. W okresie 1919-1921 pracował w urzędzie i zajmował się transportem Wojska Polskiego. W 1930 roku został uznany za niezdolnego do służby wojskowej i skreślony z listy rezerwowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był właścicielem kina “Nowy Świat” w Równem.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W 1918 roku wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pełnił obowiązki komendanta Obwodu ZWZ Równe.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1940-00-00 - 1941-00-00
Pełnione funkcje:

P.o. komendanta

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wołyń
Przydział: Okręg Wołyń ZWZ (1941-1942)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Brat Jan Jaźwiński również był członkiem ZWZ w Równem.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

16.03.1940 roku został wraz z bratem aresztowany przez Sowietów. Sąd skazał go w dniu 22/23.11.1941 roku na karę śmierci. Wyrok wykonano 10.06.1941 roku.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Filar W., “Burza” na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010, s. 93, 94;

Ocaleni od zapomnienia: Kazimierz Jaźwiński, [online:] https://www.monitor-press.com/pl/2-pol/artyku-y/6159-19917.html (dostęp: 26.07.2021 r.);

Węgierski J., Obsada osobowa lwowskiego obszaru SZP-ZWZ-AK-NIE w latach 1939-1945, Kraków 2000, s. 14;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 241.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?