Czarniecki , Stanisław Zygmunt

Stanisław Zygmunt Czarniecki

pseud. Pumeks, Więcław, Żar

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Józef Rzepak, Czerniecki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-06-05
Miejsce urodzenia:Borki Wielkie
Data śmierci:1986-04-29
Miejsce śmierci:Opole
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Opolu przy ul. Zielonej
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Teresa
Nazwisko panieńskie matki:Babak
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1942-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczeń II Gimnazjum w Tarnopolu w latach 1920/21 – 1927/28. Maturę zdał 22 maja 1929 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po ukończeniu szkoły podchorążych piechoty mianowany podporucznikiem w 1932 r. Oficer służby stałej w 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Złoczowie.

W czasie wojny:

Brał udział w Wojnie Obronnej we wrześniu 1939 r. w stopniu porucznika jako dowódca 7 komp. w 52 pp lub 3 komp. ckmów III batalionu. Został dwukrotnie ranny 9 listopada 1939 r. podczas przebijania się z okrążenia w rejonie Borsuk pow. Iłża.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od kwietnia 1942 r. został wciągnięty do konspiracji przez por. Bolesława Tomaszewskiego. Skierowany na zastępcę Inspektoratu AK Czortków. Po przeniesieniu dotychczasowego komendanta Bronisława Zawadzkiego do Tarnopola, zajął jego miejsce na stanowisku komendanta Inspektoratu w dniu 25 lipca 1942 r. Funkcję pełnił do czasu rozwiązania AK w 1944 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-04-00 - 1945-03-00
Pełnione funkcje:

Zastępca komendanta Inspektoratu, komendant Inspektoratu

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Inspektoratu Czortków
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Czortków
Sztab Inspektoratu AK Czortków
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po rozwiązaniu AK działał w organizacji “NIE”. Uciekł z Czortkowa w obawie przed aresztowaniem przez NKWD w styczniu 1945 r. W marcu 1945 r. wyjechał do kraju, nie angażując się później w konspirację, powrócił do własnego nazwiska.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Kazimiera Czarniecka – żona, łączniczka AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po powrocie do Złoczowa został aresztowany pod koniec listopada 1939 r. przez NKWD i przeniesiony do miejscowego więzienia. Po rocznej odsiadce został wypuszczony, gdzie z początkiem okupacji niemieckiej ukrywał się w Brzeżanach pod nazwiskiem Józef Rzepak.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem opracowanej w latach 80 historii “Organizacji Inspektoratu Czortków”.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 166;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 152;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 183;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 3;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0106;

Relacja Stanisława Czarnieckiego. Organizacja Inspektoratu AK – Czortków, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2, s. 5;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 217, 218, 220, 266, 268.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?