Dzierżek, Czesław

Czesław Dzierżek

pseud. Czesław, Marek, Wilhelm, Halada

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Edward Krzyski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-10-17
Miejsce urodzenia:Łapy
Data śmierci:1944-01-14
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Julian
Imię matki:Sabina
Nazwisko panieńskie matki:Perkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1942-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1931 roku zdał maturę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Białymstoku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1 października 1931 roku do 30 czerwca 1932 roku służył w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 42 Pułku Piechoty.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-02-00-1943-10-00
Pełnione funkcje:

Do 15.02.1943 roku był zastępcą szefa wywiadu (Oddział IIa) Komendy Obszaru Lwów majora Henryka Pohoskiego. Od 15.02.1943 roku do 4.10.1943 roku był kierownikiem Oddziału IIb (kontrwywiad) Komendy Obszaru.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Do Armii Krajowej należała jego żona – Wanda z. d. Heller (1924-1979), ps. “Wanda”, “Ruda Wanda”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Kripo, następnie katowany i rozstrzelany w publicznej egzekucji na placu Solskich we Lwowie 14.01.1944 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 207;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 320, 376, 378, 389;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 62;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 6, 30;

Pempel S., Wspomnienia z aresztowania grupy członków sztabu Obszaru Południowo-Wschodniego AK we Lwowie 4/5. X. 1943 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 444/01, s. 3, 4;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 46, 63, 83, 92, 101;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 11;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 44-45, 122, 130, 137, 141, 171-172, 174-175;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 38, 48, 50, 246;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 231;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?