Dzierżek, Czesław

Czesław Dzierżek

pseud. Czesław, Marek, Wilhelm, Halada

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Edward Krzyski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-10-17
Miejsce urodzenia:Łapy
Data śmierci:1944-01-14
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Julian
Imię matki:Sabina
Nazwisko panieńskie matki:Perkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1942-08-28
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1931 roku zdał maturę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Białymstoku.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Od 1 października 1931 roku do 30 czerwca 1932 roku służył w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie.

W czasie wojny:

Brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 42 Pułku Piechoty.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-02-00-1943-10-00
Pełnione funkcje:

Do 15 lutego 1943 roku był zastępcą szefa wywiadu (Oddział IIa) Komendy Obszaru Lwów majora Henryka Pohoskiego. Od 15 lutego 1943 roku do 4 października 1943 roku był kierownikiem Oddziału IIb (kontrwywiad) Komendy Obszaru.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II Komendy Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Do Armii Krajowej należała jego żona – Wanda z. d. Heller (1924-1979), ps. “Wanda”, “Ruda Wanda”.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Kripo, następnie katowany i rozstrzelany w publicznej egzekucji na placu Solskich we Lwowie 14 stycznia 1944 roku.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 207;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 320, 376, 378, 389;

Mazur G., Węgierski J., Konspiracja lwowska 1939-1944: słownik biograficzny, Katowice 1997, s. 62;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 6, 30;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 46, 63, 83, 92, 101;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 44-45, 122, 130, 137, 141, 171-172, 174-175;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 38, 48, 50, 246;

Wiąk W.J., Struktura organizacyjna Armii Krajowej 1939-1944, Warszawa 2003, s. 231;

“Zeszyty Historyczne ŚZŻAK – Oddział Gliwice”, 2000, nr 13, s. 26.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?