Andruszkiewicz, Zygmunt

Zygmunt Andruszkiewicz

pseud. Justyn, Nienaski, Zenon

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1906-03-07
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1943-00-00
Miejsce śmierci:Wilno
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Justyn
Imię matki:Konstancja
Nazwisko panieńskie matki:Hermanowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczył się w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie oraz w Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Święcianach. W 1929 r. zdał maturę. W latach 1930-1935 studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

W 1929 r. pracował w Izbie Skarbowej w Grodnie. W latach 1935-1938 pracował w redakcji “Słowa”, między innymi jako sprawozdawca sądowy i redaktor odpowiedzialny. Na przełomie lat 1938/1939 pracował w Izbie Skarbowej w Postawach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Rozpoczął działalność w konspiracji jako członek Ligi Wojennej Walki Zbrojnej, był również jednym z jej organizatorów.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zjednoczeniu Ligi z ZWZ został szefem komórki informacyjnej w VI Oddziale.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1943-07-00
Pełnione funkcje:

Kierownik wileńskiego Biura Informacji i Propagandy AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 05.07.1943 r. Popełnił samobójstwo lub został rozstrzelany w więzieniu.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Andruszkiewicz Zygmunt, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 16;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 244;

Widejko J., Wspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK “Szczerbca” i Samoobrony Wileńskiej AK “Komara” w latach od I 1944 r. do III 1945 r., Kraków 2005, s. 137.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?