Andruszkiewicz , Ludwik

Ludwik Andruszkiewicz

pseud. Iwo

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1904-10-05
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1986-06-05
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kamil
Imię matki:Emilia
Nazwisko panieńskie matki:Paszkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie oraz w Szkole Nauk Politycznych.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1938 r. był w Ochotniczym Korpusie Zaolziańskim.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. należał do Oddziału Dywersyjnego na terenie Prus Wschodnich.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Starostwie Grodzkim w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do “Sokoła”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1942 r. brał udział w akcjach Wydzielonego Oddziału Dywersyjnego Baza-Miód V Odcinka “Wachlarza” i “Kedywu” pod dowództwem Bronisława Krzyżanowskiego “Bałtruka”. 22.07.1943 r. podczas ataku na Burbiszki został ranny i stracił nogę.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Odcinek V "Wachlarz"
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Był więziony na Łukiszkach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Polonia Resituta

Krzyż Walecznych (1943 r.)

Krzyż Armii Krajowej (1970 r.)

Krzyż Partyzancki

Srebrny Medal Zasłużonego dla Miasta Zabrza

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Andruszkiewicz Ludwik, [w:] Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny, t. 1, (red.) Dubowik H., Malinowski L.J., Bydgoszcz 2008, s. 16;

Słownik Polski Walczącej na Kresach PółnocnoWschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s.  7374;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW2-041, KW3- 132.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

W 1925 r. został mistrzem Wilna w biegu na 5 km.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?