Dunin, Janusz

Janusz Dunin

pseud. Włast

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Janusz Kucharski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1899-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1983-00-00
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: rotmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył jako ochotnik w 3 pp II Brygady Legionów Polskich, następnie w Polskim Korpusie Posiłkowym. W kampanii 1920 roku służył w 5 pu. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Przeszedł do służby w 5 pu w Ostrołęce, KOP oraz 6 psk w Żółkwi.

W czasie wojny:

Podczas kampanii wrześniowej brał udział w walkach o Lwów jako dowódca szwadronu marszowego 6 psk.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dowódca oddziałów miejskich wchodzących w skład 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Dzielnicy Wschodniej Lwowa. Pełnił funkcję zastępcy komendanta Dzielnicy, kierownika III Działu organizacyjnego w sztabie Komendy Miasta oraz komendanta zastępczych kursów Szkół Podchorążych i Podoficerów Rezerwy Piechoty. W latach 1943-1944 pełnił funkcję zastępcy dowódcy pułku.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca komendanta Dzielnicy, kierownik Działu III operacyjnego.

Oddział względnie pion organizacyjny:14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Komendant Dzielnicy Wschodniej w organizacji “NIE”.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany 20.02.1945 roku, osadzony w więzieniu przy ul. Kadeckiej i przewieziony do Diagilewa.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 320;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 48;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 441, 442, 474, 529, 541, 557;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 111;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 8;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 27-28, 30, 361-362, 367, 369;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 258, 263.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?