Cisek, Jan

Jan Cisek

pseud. Kres, Mak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1903-11-25
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1992-07-04 lub 1992-12-04
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Grabiszyński
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: starszy sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1943-11-11
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Lwowa jako szef 2 komp. CKM batalionu marszowego 26 pp.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Instruktor PW w Gimnazjum Ogólnokształcącym, Kupieckim i Szkole Przemysłu Drzewnego oraz w Związku Strzeleckim. Pracował również jako instruktor w Szkole Podoficerskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po Wojnie Obronnej powrócił do Brzeżan i rozpoczął działalność w ZWZ. W maju 1942 r. został powołany przez kapitana Bolesława Tomaszewskiego na oficera organizacyjnego Obwodu AK Brzeżany. Pod przykrywką agenta firmy ubezpieczeniowej podróżował po powiecie Brzeżany w celu rozpoznania terenu. Po organizacji Obwodu przyjął od kapitana Tomaszewskiego dokumenty dotyczące Obwodu oraz nominację na komendanta Obwodu wydaną 1 grudnia 1942 r. przez komendanta Okręgu Tarnopol podpułkownika Studzińskiego ps. Rawicz. W kwietniu 1943 r. dostał rozkaz o zorganizowaniu Kedywu na zarządzanym przez siebie Obwodzie, na dowódcę wybrał wtedy swojego zastępcę podporucznika Zygfryda Szynalskiego. W tym samym miesiącu polecono mu również utworzyć Szkołę Podchorążych i Podoficerów. W 1943 r. z rozkazu Bolesława Tomaszewskiego miał zorganizować samoobrony w okolicznych wsiach w związku z nadchodzącym zagrożeniem ze strony UPA. W sierpniu 1943 r. wydał rozkaz zlikwidowania Barona Brünckena, zarządcy folwarków w Brzeżanach, Podhajce i Rohatyn słynącego z okrucieństwa wobec Polaków. Tego samego miesiąca brał udział w odprawie oficerów w sztabie Okręgu Tarnopol, która dotyczyła zrzutów zaopatrzenia mających przylecieć z Włoch.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00 -1944-07-31
Pełnione funkcje:

Komendant Obwodu Brzeżany

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obwodu Brzeżany, 12 DP AK
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg AK Tarnopol
Inspektorat AK Brzeżany
Obwód AK Brzeżany
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W chwili rozpoczęcia się akcji “Burza” został zastępcą dowódcy oddziału partyzanckiego w 12 DP AK. W czerwcu 1944 r. dostał polecenie nawiązać kontakt z dowódcą oddziałów Armii Czerwonej majorem Szyłowem i zdać mu raport z działań. Z dniem 31 lipca 1944 r. rozwiązał podległe mu oddziały Armii Krajowej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

BJ, sekcja rękopisów, P. Woźniak, Z niw i ugorów mego życia, t. II, sygn. akc. 9/85, s. 185;

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, P. Woźniak, Armia Krajowa Okręg Tarnopolski, sygn. akc. 1320/5/5, s. 150;

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 2;

Jan Cisek, wspomnienia z działalności Armii Krajowej na terenie powiatu Brzeżany województwo tarnopolskie, maszynopis w zbiorach CDCN – BJ, sygn. 5/2;

Mazur G., Okręg Tarnopol Armii Krajowej, [w:] Armia Krajowa. Rozwój organizacyjny, (red.) K. Komorowski, Warszawa 1996, s. 308. 309;

Mazur G., Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 1999;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-2223 (stara sygnatura);

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 204, 250.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?